Ở ruồi giấm phép lai P: ♂ \(\frac{{Ab}}{{aB}}\frac{{De}}{{de}}\) XmY× ♀ \(\frac{{AB}}{{ab}}\frac{{DE}}{{de}}\) XMXm thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook