Phân số \(\dfrac{{11}}{{100}}\) được viết dưới dạng phần trăm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook