Phát biểu nào sau đây cho thấy tầm quan trọng của các quốc gia Tây Nam Á đối với nền kinh tế thế giới?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook