Qui đồng mẫu số các phân số \(\dfrac{7}{{30}};\dfrac{{13}}{{60}};\dfrac{{ - 9}}{{40}}\) ta được các phân số lần lượt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook