Quy đồng mẫu số hai phân số \( - \dfrac{5}{{14}};\dfrac{9}{{22}}\) được hai phân số lần lượt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook