Số đối của \( - \left| {\dfrac{{ - 45}}{{17}}} \right|\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook