Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook