Tam giác \(ABC\) có: \(\widehat A = 2\widehat B\), \(AC = 16\,{\rm{cm}}\), \(BC = 20\,{\rm{cm}}\). Tính độ dài cạnh \(AB\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook