“Tam giác \(MNP\) là hình gồm ba cạnh … khi ba điểm \(M,N,P\) ...”. Các cụm từ thích hợp vào chỗ trống lần lượt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook