Tập nghiệm của bất phương trình \({4^x} - {3.2^{x + 1}} + 5 \le 0\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook