Tìm số nguyên \(x\) thỏa mãn \(x - \left( { - 70} \right) = \left( { - 163} \right) + 246 + \left( { - \left| { - 37} \right|} \right).\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook