Tìm tập hợp các số nguyên \(n\) để \(A = \dfrac{{6n + 3}}{{2n - 1}}\) có giá trị là số nguyên.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook