Tính giá trị biểu thức \(A = \left( { - 2987} \right) + x + 678\) biết \(x = - 178\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook