Tính tổng các giá trị \(x \in Z\) biết rằng: \( - \dfrac{{169}}{{13}} < x \le \dfrac{{84}}{{12}}.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook