Tổng \(\dfrac{{ - 2}}{{13}} + \dfrac{{ - 12}}{{26}}\) có kết quả là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook