Tổng bình phương các nghiệm của phương trình ${{5}^{3x-2}}={{\left( \frac{1}{5} \right)}^{-{{x}^{2}}}}$ bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook