Trong nhóm oxi, đi từ oxi đến telu. Phát biểu nào sau đây sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook