Trong phân tử ADN có số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit của ADN. Tỉnh % nuclêôtit của mỗi loại còn lại?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook