Vật nặng \(m = 2kg\) chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng ngang nhờ hai dây kéo nằm trong mặt phẳng ngang và hợp với nhau góc \(\alpha = {30^0}\) không đổi. Lực kéo đặt vào mỗi dây là \(F = 10N\), lấy \(g = 10m/{s^2}\). Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang có giá trị là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook