Viết phân số \(\dfrac{{11}}{7}\) dưới dạng hỗn số ta được:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook