Viết phân số \(\dfrac{{ - 34}}{{1000}}\) dưới dạng số thập phân ta được:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook