Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm $A\left( { - 1;\, - \,5} \right)$ và tạo với trục $Ox$ một góc bằng ${120^0}$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook