Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [18794] - [Loga.vn]

Muối X có công thức phân tử CH6O3N2. Đun nóng X với NaOH vừa đủ thu được 2,24 lít khí Y (đktc, chứa C, H, N và có khả năng làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Khối lượng muối thu được là:

Câu 2 [26196] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{x+3}-2}{{{x}^{2}}-1}$ là:

Câu 3 [35803] - [Loga.vn]

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ?

Câu 4 [3989] - [Loga.vn]

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có cả tiệm cận đứng và tiệm cận ngang ?

Câu 5 [23763] - [Loga.vn]

Tìm tất cả giá trị của tham số thực m để đường thẳng $d:y=x+m$ cắt đồ thị hàm số $y=\frac{-x+1}{2x-1}$ tại hai điểm phân biệt A, B.

Câu 6 [16056] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozo tạo ra axit gluconic

(b) Phản ứng thủy phân xenlulozo xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.

(c) Xenlulozo trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.

(d) Saccarozo bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo được dung để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Câu 7 [34070] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{3}}+3\] có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 8 [15835] - [Loga.vn]

Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

Câu 9 [18797] - [Loga.vn]

Peptit H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH có tên gọi là

Câu 10 [34068] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+1\] có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 11 [30054] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right) $có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó ?

Câu 12 [18769] - [Loga.vn]

Thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng

Câu 13 [27164] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định và liên tục trên đoạn $\left[ 0;\frac{7}{2} \right]$ có đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ như hình vẽ. Hỏi hàm số $y=f\left( x \right)$đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $\left[ 0;\frac{7}{2} \right]$ tại điểm ${{x}_{0}}$ nào dưới đây ?

Câu 14 [34121] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số \[y=(m-2){{x}^{3}}+(m-2){{x}^{2}}-x+1\] nghịch biến trên R.

Câu 15 [29026] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục \[\mathbb{R}\] trên và có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook