Chi tiết đề thi

Chinh phục trọn 6 điểm lý thuyết trong kì thi THPT Quốc Gia 2019- chuyên đề dao động cơ phần 1 CHU KÌ, LI ĐỘ, VẬN TỐC, GIA TỐC

ctvloga213
4 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(1)
57
71 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [53113] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hòa của chất điểm?

Câu 2 [53112] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa theo trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 3 [53111] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hoà?

Câu 4 [53110] - [Loga.vn]

Phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà?

Câu 5 [53108] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật?

Câu 6 [53105] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 7 [53102] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây sai về gia tốc của dao động điều hoà?

Câu 8 [53100] - [Loga.vn]

Gia tốc của vật dao động điều hòa bằngkhông khi

Câu 9 [53097] - [Loga.vn]

Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không khi

Câu 10 [53094] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì độ lớn

Câu 11 [53091] - [Loga.vn]

Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi

Câu 12 [53089] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà. gia tốc biến đổi điều hoà

Câu 13 [53086] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà. gia tốc biến đổi điều hoà

Câu 14 [53083] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà. vận tốc biến đổi điều hoà

Câu 15 [53080] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa gia tốc và li độ là

Câu 16 [53078] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa li độ và vận tốc là

Câu 17 [53075] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực kéo về và li độ là một

Câu 18 [53074] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng? Gia tốc trong dao động điều hòa

Câu 19 [53071] - [Loga.vn]

Một vật đang dao động điều hoà, khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 20 [53067] - [Loga.vn]

Một vật đang dao động điều hoà, khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 21 [53065] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Câu 22 [53060] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động điều hoà của một vật, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 23 [53058] - [Loga.vn]

Tại thời điểm t thì tích của li độ và vận tốc của vật dao động điều hòa âm (x.v < 0), khi đó vật đang chuyển động

Câu 24 [53056] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, khi gia tốc của vật đang có giá trị âm và độ lớn đang tăng thì

Câu 25 [53053] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng nhất? Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên một đường kính.

Câu 26 [53051] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai về quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hoà là hình chiếu của nó.

Câu 27 [53048] - [Loga.vn]

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 28 [53045] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng? Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có

Câu 29 [53042] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà: x = Acos(wt + j), gia tốc biến đổi điều hoà theo phương trình

Câu 30 [53041] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà: x = Acos(wt + j), vận tốc biến đổi điều hoà theo phương trình

Câu 31 [53023] - [Loga.vn]

Trong các lựa chọn sau, lựa chọn nào không phải là nghiệm của phương trình: x + w2x = 0? 

Câu 32 [53022] - [Loga.vn]

Trong phương trình dao động điều hoà: x = Acos(wt + j), radian (rad) là thứ nguyên của đại lượng

Câu 33 [53021] - [Loga.vn]

Trong phương trình dao động điều hoà: x = Acos(wt + j), radian trên giây (rad/s) là thứ nguyên của đại lượng

Câu 34 [53020] - [Loga.vn]

Trong phương trình dao động điều hoà: x = Acos(wt + j), met (m) là thứ nguyên của đại lượng

Câu 35 [53019] - [Loga.vn]

Phương trình tổng quát của dao động điều hoà là

Câu 36 [53018] - [Loga.vn]

Trong một dao động điều hòa đại lượng nào sau đây của dao động không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu?

Câu 37 [53017] - [Loga.vn]

Pha ban đầu của dao động điều hòa phụ thuộc

Câu 38 [53016] - [Loga.vn]

Pha của dao động được dùng để xác định

Câu 39 [53015] - [Loga.vn]

Đối với dao động cơ điều hòa, chu kì dao động là quãng thời gian ngắn nhất để một trạng thái của dao động lặp lại như cũ. Trạng thái cũ ở đây bao gồm những thông số nào?

Câu 40 [53014] - [Loga.vn]

Đại lượng đặc trưng cho tính chất đổi chiều nhanh hay chậm của một dao động điều hòa là

Câu 41 [53013] - [Loga.vn]

Khi thay đổi cách kích thích ban đầu để vật dao động thì đại lượng nào sau đây thay đổi?

Câu 42 [53012] - [Loga.vn]

Đối với dao động tuần hoàn, số lần dao động được lặp lại trong một đơn vị thời gian gọi là

Câu 43 [53011] - [Loga.vn]

Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là

Câu 44 [53010] - [Loga.vn]

Biên độ dao động

Câu 45 [53009] - [Loga.vn]

Dao động điều hoà là

Câu 46 [53008] - [Loga.vn]

Dao động cơ học là

Câu 47 [52885] - [Loga.vn]

Cho con lắc đơn dài $\iota = 100 cm$ vật nặng m có khối lượng 100g, dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc $60^{\bigcirc }$ rồi thả nhẹ.Bỏ qua ma sát. Chọn đáp án đúng :

Câu 48 [52881] - [Loga.vn]

Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ, thuộc của động năng Wđh t(s)của một con lắc lò xo vào thời gian t. Tần số dao động của con lắc bằng

Câu 49 [52880] - [Loga.vn]

Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ thuộc vào

Câu 50 [52879] - [Loga.vn]

Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động x(cm) điều hòa cùng phương có đồ thị như hình vẽ Phương trình vận tốc của chất điểm là:

Câu 51 [52878] - [Loga.vn]

mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên Ax có những điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó M là điểm xa A nhất, N là điểm kế tiếp với M, P là điểm kế tiếp với N và Q là điểm gần A nhất. Biết MN = 22,25 cm; NP = 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 52 [52871] - [Loga.vn]

Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi OB, với đầu phản xạ B cố định và tốc độ lan truyền v = 400cm/s. Hình ảnh sóng dừng như hình vẽ. Sóng tới tại B có

biên độ A= 2cm, thời điểm ban đầu hình ảnh sợi dây là đường

(1), sau đó các khoảng thời gian là 0,005 s và 0,015 s thì hình ảnh sợi dây lần lượt là (2) và (3). Biết xM là vị trí phần tử M của sợi dây lúc sợi dây duỗi thẳng. Khoảng cách xa nhất giữa M tới phần tử sợi dây có cùng biên độ với M là

Câu 53 [52856] - [Loga.vn]

Một vật chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức điều hòa F = 5cos4πt (N). Biên độ dao động

của vật đạt cực đại khi vật có tần số dao động riêng bằng:

Câu 54 [52830] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa chuyển động từ biên về vị trí cân bằng. Nhận định nào là đúng?

Câu 55 [52815] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí gia tốc có độ lớn bằng một nửa độ lớn cực đại là:

Câu 56 [52808] - [Loga.vn]

Tốc độ cực đại của dao động điều hòa có biên độ A và tần số góc ω 

Câu 57 [52805] - [Loga.vn]

 Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 100 N/m, vật nặng khối lượng m = 500 g. Khi vật cân bằng lò xo dãn

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

Được

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook