Chi tiết đề thi

Đề thi KSCL môn Vật Lý trường THPT Lương Đắc Bằng - Thanh Hóa có lời giải chi tiết

ctvloga4
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [40171] - [Loga.vn]

Hình bên là biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm I. Cường độ âm chuẩn gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 2 [40170] - [Loga.vn]

Cho một mạch dao động LC lý tưởng, gọi Δt là chu kỳ biến thiên tuần hoàn của năng lượng từ trường trong cuộn cảm. Tại thời điểm t thì độ lớn điện tích trên tụ là \[15\sqrt{3}{{.10}^{-6}}C\] và dòng điện trong mạch là 0,03 A. Tại thời điểm \[\left( t+\frac{\Delta t}{2} \right)\] thì dòng điện trong mạch là \[0,03\sqrt{3}\,A.\]Điện tích cực đại trên tụ là

Câu 3 [40169] - [Loga.vn]

Hai tụ điện \[{{C}_{1}}~=\text{ }3{{C}_{0}}~\] và \[{{C}_{2}}~=\text{ }6{{C}_{0}}~\] mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin có suất điện động \[\xi \text{ }=\text{ }3\text{ }V\] để nạp điện có các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị dòng điện cực đại, thì người ta nối tắt hai cực của tụ \[{{C}_{1}}.\] Điện áp cực đại trên \[{{C}_{2}}\] của mạch dao động sau đó:

Câu 4 [40168] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng

Câu 5 [40167] - [Loga.vn]

Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt chất lỏng. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đỉnh sóng là 4 cm. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Không kể phần tử chất lỏng tại O, số phần tử chất lỏng dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O trên đoạn thẳng MO là 6, trên đoạn thẳng NO là 4 và trên đoạn thẳng MN là 3. Khoảng cách MN lớn nhất có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 6 [40166] - [Loga.vn]

Một đu quay có bán kính R =\[2\sqrt{3}\] m, lồng bằng kính trong suốt quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng. Hai người A và B (coi như chất điểm) ngồi trên hai lồng khác nhau của đu quay. Ở thời điểm t s người A thấy mình ở vị trí cao nhất, ở thời điểm t + 2 s người B lại thấy mình ở vị trí cao nhất và ở thời điểm t + 6 s người A lại thấy mình ở vị trí thấp nhất. Chùm tia sáng mặt trời chiếu theo hướng song song với mặt phẳng chứa đu quay và nghiêng một góc \[{{60}^{0}}\] so với phương ngang. Bóng của hai người chuyển động mặt đất nằm ngang. Khi bóng của người A đang chuyển động với tốc độ cực đại thì bóng của người B có tốc độ bằng

Câu 7 [40165] - [Loga.vn]

Khi mắc tụ điện có điện dung C với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 để làm mạch dao động thì tần số dao động riêng của mạch là 20 MHz. Khi mắc tụ C với cuộn cảm thuần L2 thì tần số dao động riêng của mạch là 30 MHz. Nếu mắc tụ C với cuộn cảm thuần có độ tự cảm \[{{L}_{3}}~=\text{ }4{{L}_{1}}~+\text{ }7{{L}_{2}}~\] thì tần số dao động riêng của mạch là

Câu 8 [40161] - [Loga.vn]

Ở Việt Nam, phổ biến loại sáo trúc có 6 lỗ bấm, 1 lỗ thổi và một lỗ định âm (là lỗ để sáo phát ra âm cơ bản). Các lỗ bấm đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6 tính từ lỗ định âm; các lỗ này phát ra các âm có tần số cách âm cơ bản được tính bằng cung theo thứ tự: 1 cung, 2 cung, 2,5 cung, 3,5 cung, 4,5 cung, 5,5 cung. Coi rằng mỗi lỗ bấm là một ống sáo rút ngắn. Hai lỗ cách nhau một cung và nửa cung (tính từ lỗ định âm) thì có tỉ số chiều dài đến lỗ thổi tương ứng là 8/9 và 15/16 . Giữa chiều dài L, từ lỗ thổi đến lỗ thứ i và tần số\[{{f}_{i}}\]  (i = 1 → 6) của âm phát ra từ lỗ đó tuân theo công thức \[L\text{ }=\text{ }v/2{{f}_{i}}~\] (v là tốc độ truyền âm trong khí bằng 340 m/s). Một ống sáo phát ra âm cơ bản có tần số \[f\text{ }=\text{ }440\text{ }Hz.\] Lỗ thứ 5 phát ra âm cơ bản có tần số

Câu 9 [40160] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng \[{{W}_{d}}\] của con lắc theo thời gian t. Biết ${{t}_{3}}-{{t}_{2}}$= 0,25 s. Giá trị của ${{t}_{4}}-{{t}_{1}}$là

Câu 10 [40158] - [Loga.vn]

Trong mạch dao động lý tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L đang có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là \[{{U}_{0}}.\] Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là \[0,5{{U}_{0}}~\] thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng

Câu 11 [40156] - [Loga.vn]

Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song kề nhau có vị trí cân bằng nằm trên cùng một đường thẳng vuông góc với quỹ đạo của chúng và có cùng một tần số góc ω, biên độ lần lượt là \[{{A}_{1}},\text{ }{{A}_{2}}.\] Biết \[{{A}_{1}}~+\text{ }{{A}_{2}}~=\text{ }8\text{ }cm.\] Tại một thời điểm vật 1 và vật 2 có li độ và vận tốc lần lượt là \[{{x}_{1}},\text{ }{{v}_{1}},\text{ }{{x}_{2}},\text{ }{{v}_{2}}~\] và thỏa mãn \[{{x}_{1}}{{v}_{2}}~+\text{ }{{x}_{2}}{{v}_{1}}~=\text{ }8\text{ }c{{m}^{2}}/s\] . Giá trị nhỏ nhất của ω là

Câu 12 [40155] - [Loga.vn]

Trên mặt nước có hai điểm A và B ở trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một phần tư bước sóng. Tại thời điểm t mặt thoáng ở A và B đang cao hơn vị trí cân bằng lần lượt là 0,3 mm và 0,4 mm, mặt thoáng ở A đang đi lên còn ở B đang đi xuống. Coi biên độ sóng không đổi trên đường truyền sóng. Sóng có

Câu 13 [40154] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai? Sóng điện từ và sóng cơ

Câu 14 [40153] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức: \[i=\sqrt{2}\sin \left( 100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)A\], ở thời điểm \[t=\frac{1}{100}s\],  cường độ dòng điện trong mạch có giá trị :

Câu 15 [40152] - [Loga.vn]

Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu mạch điện là: \[u=220\sqrt{2}\sin \left( 100\pi -\frac{\pi }{6} \right)V\] và cường độ dòng điện trong mạch là: \[i=2\sqrt{2}\sin \left( 100\pi +\frac{\pi }{6} \right)A.\] Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng bao nhiêu ?

Câu 16 [40151] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50 Ω mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm có \[L=\frac{0,5}{\pi }H\]. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều \[u=100\sqrt{2}\sin \left( 100\pi -\frac{\pi }{4} \right)V\].  Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là

Câu 17 [40150] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 18 [40149] - [Loga.vn]

Đơn vị của từ thông là

Câu 19 [40148] - [Loga.vn]

Một hạt mang điện tích q chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B với vận tốc v. Biết \[\overrightarrow{B}\] hợp với \[\overrightarrow{v}\] một góc là α. Độ lớn của lực từ tác dụng lên điện tích đó được xác định bởi biểu thức

Câu 20 [40147] - [Loga.vn]

Trong mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện lệch pha nhau một góc bằng

Câu 21 [40146] - [Loga.vn]

Năng lượng từ trường trong cuộn dây có hệ số tự cảm L khi có dòng điện một chiều I chạy qua được xác định theo công thức:

Câu 22 [40144] - [Loga.vn]

Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kỳ T và tần số f của một sóng là

Câu 23 [40143] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u=U\sqrt{2}cos\left( \omega t \right)\] vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là

Câu 24 [40142] - [Loga.vn]

Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường được xác định bằng quy tắc:

Câu 25 [40141] - [Loga.vn]

Đơn vị của hệ số tự cảm là:

Câu 26 [40140] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t \right)\] và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{2} \right)\].  Gọi E là cơ năng của vật. Khối lượng của vật bằng:

Câu 27 [40139] - [Loga.vn]

Một khung dây dẫn phẳng diện tích S mang dòng điện I đặt trong từ trường đều B, mặt phẳng khung dây song song với các đường sức từ. Mô men ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây là:

Câu 28 [40138] - [Loga.vn]

Dùng một thước đo chia độ đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là

Câu 29 [40137] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. Khi viên bi ở vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn \[\Delta {{\ell }_{0}}\]. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc này là

Câu 30 [40136] - [Loga.vn]

Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Độ lớn của cảm ứng từ M và N là\[{{B}_{M}}\]  và\[{{B}_{N}}\]  thì

Câu 31 [40021] - [Loga.vn]

Muốn làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của dòng điện Fucô gây trên khối kim loại, người ta thường:

Câu 32 [40020] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 33 [40019] - [Loga.vn]

Cho phương trình của dao động điều hòa x = 5cos(4πt + π) cm. Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

Câu 34 [40018] - [Loga.vn]

Đoạn mạch điện xoay chiều theo thứ tự RLC. Người ta đo được các điện áp \[{{U}_{R}}~=\text{ }16\text{ }V,\text{ }{{U}_{L}}~=\text{ }20\text{ }V,\text{ }{{U}_{C}}~=\text{ }8\text{ }V.\] Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB là:

Câu 35 [40017] - [Loga.vn]

Cho cường độ âm chuẩn \[{{I}_{0}}~=\text{ }{{10}^{-12}}~W/{{m}^{2}}.\] Âm có cường độ \[{{10}^{-7}}~W/{{m}^{2}}~\] thì mức cường độ âm là

Câu 36 [40016] - [Loga.vn]

Điện áp \[u=141\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)\] V có giá trị hiệu dụng bằng

Câu 37 [40015] - [Loga.vn]

Hai dây dẫn thẳng song song mang dòng điện\[{{I}_{1}}\] và\[{{I}_{2}}\] đặt cách nhau một khoảng r trong không khí. Trên mỗi đơn vị dài của mỗi dây chịu tác dụng của lực từ có độ lớn là:

Câu 38 [40014] - [Loga.vn]

Một thanh dây dẫn dài 20 cm chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều có \[B\text{ }=\text{ }{{5.10}^{-4}}~T.\] Véc tơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh, vuông góc với véc tơ cảm ứng từ và có độ lớn 5 m/s. Suất điện động cảm ứng trong thanh là :

Câu 39 [40013] - [Loga.vn]

Từ thông trong một mạch điện kín giảm đều một lượng ΔΦ trong khoảng thời gian Δt thì độ lớn của suất điện động cảm ứng được xác định theo biểu thức :

Câu 40 [40012] - [Loga.vn]

Một mạch dao động LC lý tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi \[{{U}_{0}},\text{ }{{I}_{0}}~\] lần lượt là điện áp cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook