Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPTQG

ctvloga394
15 lượt thi
Toán
Khó
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [70261] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho $\overrightarrow{a}=\left( 1;-1;0 \right)$ và hai điểm $A\left( -4;7;3 \right),B\left( 4;4;5 \right)$. Giả sử M, N là hai điểm thay đổi trong mặt phẳng (Oxy) sao cho $\overrightarrow{MN}$ cùng hướng với a và $MN=5\sqrt{2}$. Giá trị lớn nhất của $\left| AM-BN \right|$ bằng

Câu 2 [70256] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho ba đường thẳng Đường thẳng $d:\frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-2};{{\Delta }_{1}}:\frac{x-3}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{1};{{\Delta }_{2}}:\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z}{1}$ . Đường thẳng $\Delta $ vuông góc với d đồng thời cắt ${{\Delta }_{1}},{{\Delta }_{2}}$ tương ứng tại H , K sao cho độ dài HK nhỏ nhất. Biết rằng $\Delta $ có một vecto chỉ phương$\overrightarrow{u}=\left( h;k;1 \right)$ .Giá trị của h-k bằng:

Câu 3 [70252] - [Loga.vn]

Cho hàm số$y=f\left( x \right)$ có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $\frac{1}{3}f\left( \frac{x}{2}+1 \right)+x=m$ có nghiệm thuộc đoạn $\left[ -2;2 \right]$?

Câu 4 [70245] - [Loga.vn]

Giả sử ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ là hai trong các số phức z thỏa mãn $\left( z-6 \right)\left( 8+\overline{zi} \right)$ là số thực. Biết rằng $\left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} \right|=4$. Giá trị trị nhỏ nhất của $\left| {{z}_{1}}+3{{z}_{2}} \right|$ bằng:

Câu 5 [70238] - [Loga.vn]

Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn An đã làm một chiếc mũ “cách điệu” cho Ông già Noel có hình dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên. Biết rằng OO' = 5cm, OA = 10cm, OB = 20cm, đường cong AB là một phần của một parabol có đỉnh là điểm A. Thể tích của chiếc mũ bằng

Câu 6 [70204] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có $SA=\sqrt{11}a$, côsin của góc hợp bởi hai mặt phẳng $\left( SBC \right)$ và $\left( SCD \right)$ bằng $\frac{1}{10}$. Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng

Câu 7 [70194] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ được cho như hình vẽ bên. Hàm số $y=\left| f\left( x \right)+\frac{1}{2}{{x}^{2}}-f\left( 0 \right) \right|$ có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị trong khoảng (-2;3)

Câu 8 [70191] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ thỏa mãn $f\left( x \right)+f'\left( x \right)={{e}^{-x}},\forall x\in \mathbb{R}$ và $f\left( 0 \right)=2$. Tất cả các nguyên hàm của $f\left( x \right){{e}^{2x}}$ là

Câu 9 [70187] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)={{2}^{x}}-{{2}^{-x}}$ . Gọi ${{m}_{0}}$ là số lớn nhất trong các số nguyên m thỏa mãn $f\left( m \right)+f\left( 2m-{{2}^{2}} \right)<0$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 10 [70184] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ được cho như hình vẽ bên. Hàm số $y=f\left( \operatorname{cosx} \right)+{{x}^{2}}-x$ đồng biến trên khoảng:

Câu 11 [70179] - [Loga.vn]

Bất phương trình $\left( {{x}^{3}}-9x \right)\ln \left( x+5 \right)\le 0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?

Câu 12 [70175] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $d:\frac{x+1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-2}{-1}$ và hai điểm $A\left( -1;3;1 \right),B\left( 0;2;-1 \right)$. Gọi $C\left( m;n;p \right)$ là điểm thuộc d sao cho diện tích của tam giác ABC bằng $2\sqrt{2}$. Giá trị của tổng $m+n+p$ bằng

Câu 13 [70173] - [Loga.vn]

Biết rằng $\int\limits_{0}^{1}{\frac{dx}{3x+5\sqrt{3x+1}+7}}=a\ln 2+b\ln 3+c\ln 5$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của $a+b+c$ bằng

Câu 14 [70169] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz cho các điểm $M\left( 2;1;4 \right),N\left( 5;0;0 \right),P\left( 1;-3;1 \right)$. Gọi $I\left( a;b;c \right)$ là tâm của mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) đồng thời đi qua các điểm M ,N , P. Tìm c biết rằng $a+b+c<5$

Câu 15 [70165] - [Loga.vn]

Cho $f\left( x \right)$ mà hàm số $y=f'\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình bên. Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $m+{{x}^{2}}

Câu 16 [70160] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn ${{\left| z-1 \right|}^{2}}+\left| z-{{z}^{2}} \right|i+\left( z+\overline{z} \right){{i}^{2019}}=1$?

Câu 17 [70157] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $f\left( {{x}^{3}}-3x \right)=m$ có 6 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $\left[ -1;2 \right]?$

Câu 18 [70155] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ đứng ABC. A 'B 'C ' có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Gọi E là trung điểm của AB. Cho biết AB = 2a, BC = $\sqrt{13}$, CC’ = 4a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng A 'B và CE bằng

Câu 19 [70152] - [Loga.vn]

Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\frac{x}{{{\sin }^{2}}x}$ trên khoảng $\left( 0;\pi \right)$là

Câu 20 [70149] - [Loga.vn]

Giải bóng truyền quốc tế VTV Cup có 8 đội tham gia, trong đó có hai đội Việt Nam. Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành hai bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Xác suất để hai đội của Việt Nam nằm trong hai bảng khác nhau bằng

Câu 21 [70145] - [Loga.vn]

Cho hình lập phương ABCD. A 'B 'C 'D ' có I, J tương ứng là trung điểm của BC và BB ' . Góc giữa hai đường thẳng AC và IJ bằng

Câu 22 [70133] - [Loga.vn]

Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=x+\frac{9}{x}$ trên đoạn $\left[ 1;4 \right]$. Giá trị của m + M bằng

Câu 23 [70132] - [Loga.vn]

Gọi ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là các nghiệm phức của phương trình ${{z}^{2}}+4z+7=0$. Số phức ${{z}_{1}}\overline{{{z}_{2}}}+\overline{{{z}_{1}}}{{z}_{2}}$ bằng

Câu 24 [70131] - [Loga.vn]

Cho hình nón tròn xoay có bán kính đáy bằng 3 và diện tích xung quanh bằng $6\sqrt{3}\pi $. Góc ở đỉnh của hình nón đã cho bằng

Câu 25 [70127] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số $y=2f\left( x \right)$ đạt cực đại tại

Câu 26 [70097] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC. A 'B 'C ' có AB = a, góc giữa đường thẳng A 'C và mặt phẳng (ABC) bằng 450. Thể tích của khối lăng trụ ABC. A’B 'C ' bằng

Câu 27 [70096] - [Loga.vn]

Biết rằng $\alpha ;\beta $ là các số thực thỏa mãn ${{2}^{\alpha }}\left( {{2}^{\alpha }}+{{2}^{\beta }} \right)=8\left( {{2}^{-\alpha }}+{{2}^{-\beta }} \right)$. Giá trị của $\alpha +2\beta $ bằng

Câu 28 [70095] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{3}}-4x}{{{x}^{3}}-3x-2}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

Câu 29 [70094] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có đạo hàm $f'\left( x \right)={{x}^{2}}\left( {{x}^{2}}-1 \right),\forall x\in \mathbb{R}.$ Hàm số $y=2f\left( -x \right)$ đồng biến trên khoảng

Câu 30 [70093] - [Loga.vn]

Cho $f\left( x \right)={{x}^{4}}-5{{x}^{2}}+4$. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ và trục hoành.. Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 31 [70092] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số $f\left( x \right)=\frac{{{3}^{x}}-1}{{{3}^{x}}+1}$ là

Câu 32 [70091] - [Loga.vn]

Biết rằng phương trình $\log _{2}^{2}x-7{{\log }_{2}}x+9=0$ có hai nghiệm ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$. Giá trị ${{x}_{1}}{{x}_{2}}$ bằng:

Câu 33 [70090] - [Loga.vn]

Cho hình trụ tròn xoay có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy và thể tích của khối trụ bằng $16\pi $ . Diện tích toàn phần của khối trụ đã cho bằng

Câu 34 [70089] - [Loga.vn]

Cho số phức z thỏa mãn ${{\left( 1-\sqrt{3}i \right)}^{2}}z=3-4i$. Môđun của z bằng:

Câu 35 [70088] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng $\left( P \right):x-3y+2z-1=0,\,\left( Q \right):x-z+2=0$. Mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ vuông góc với cả (P) và (Q) đồng thời cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 3. Phương trình của $\left( \alpha \right)$là:

Câu 36 [70087] - [Loga.vn]

Cho các số phức $z=-1+2i,\,\text{w}=2-i$. Điểm nào trong hình bên biểu diễn số phức $z+\text{w}$?

Câu 37 [70086] - [Loga.vn]

Câu 38 [70085] - [Loga.vn]

Phương trình $\log \left( x+1 \right)=2$ có nghiệm là:

 

Câu 39 [70084] - [Loga.vn]

Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{3}^{-x}}$ là:

Câu 40 [70083] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó?

Câu 41 [70080] - [Loga.vn]

Giả sử $f\left( x \right)$ là một hàm số bất kỳ liên tục trên khoảng $\left( \alpha ;\beta \right)$ và $a,b,c,\,b+c\in \left( \alpha ;\beta \right)$. Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 42 [69110] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\left[ -3;3 \right]$ và có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên. Mệnh đề nào sau đây sai về hàm số đó?

 

Câu 43 [69087] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P) đi qua điểm $M\left( 3;-1;4 \right)$ đồng thời vuông góc với giá của vectơ $a\left( 1;-1;2 \right)$ có phương trình là

Câu 44 [69085] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

Câu 45 [69084] - [Loga.vn]

Cho cấp số nhân $\left( {{u}_{n}} \right)$, với ${{u}_{1}}=-9,\,{{u}_{4}}=\frac{1}{3}$. Công bội của cấp số nhân đã cho rằng

Câu 46 [69083] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho $E\left( -1;0;2 \right)$ và $F\left( 2;1;-5 \right)$. Phương trình đường thẳng EF là

Câu 47 [69074] - [Loga.vn]

Giả sử a, b là các số thực dương bất kỳ. Biểu thức $\ln \frac{a}{{{b}^{2}}}$ bằng

Câu 48 [69071] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho $a\left( -3;4;0 \right)$ và $b\left( 5;0;12 \right).$ Côsin của góc giữa a và b bằng

Câu 49 [69068] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với Ab = 3a, BC = a, cạnh bên SD = 2a và SD vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng

Câu 50 [69065] - [Loga.vn]

Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A 'B 'C 'D ' có AB = a, AD = AA’ = 2a. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật đã cho bằng

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook