Chi tiết đề thi

điện li 11

thachhatrang188
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29174] - [Loga.vn]

Cho dd CH3COOH 0,1M. Để độ điện li của axit axetic giảm một nửa so với ban đầu thì khối lượng CH3COOH cần phải cho vào 1 lit dd trên là (giả thiết thể tích dd vẫn là 1 lit)

Câu 2 [28798] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất : KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2,

CH3COONH4. Số chất điện li là

Câu 3 [28797] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm: Fe(OH)2, Cu(OH)2, Ni(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, AgCl. Cho hỗn hợp X vào  dung dịch NH3 dư thì có tối đa bao nhiêu chất tan ?

Câu 4 [28710] - [Loga.vn]

Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối dung dịch tăng 7,6 gam. Số mol Mg trong X là

Câu 5 [28822] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol/lit: CH3COOH; KHSO4; CH3COONa; NaOH.  Thứ tự sắp xếp các dung dịch theo chiều pH tăng dần

Câu 6 [23478] - [Loga.vn]

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

Câu 7 [52501] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2 và Pb(OH)2. Số chất có tính chất lưỡng tính là:

Câu 8 [38457] - [Loga.vn]

Cho dd Ba(OH)2 đến dư vào 10 ml dd X chứa các ion: NH4+, SO42–, NO3– thì có 2,33 gam kết tủa tạo thành và đun nóng thì có 0,672 lít (đktc) một khí bay ra. Nồng độ mol của (NH4)2SO4 và NH4NO3 đã hòa tan trong 10 ml X là

Câu 9 [61877] - [Loga.vn]

Xét các dung dịch sau đây:

X1: CH3COOK X2: NH4Cl X3: Na2CO3

Y1: KHSO4 Y2: NaCl

dung dịch nào có độ pH < 7?

Câu 10 [28709] - [Loga.vn]

Hòa tan ba muối X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa :0,40 mol K ; 0,20 mol Al : 0,2 mol SO4 và a mol Cl .

Ba muối X, Y, Z là

Câu 11 [29182] - [Loga.vn]

Trộn V1 lit dd Ca(OH)2 có pH=13 với V2 lit dd HNO3 có pH=2 thu được (V1+V2) lit dd có pH=10. Tỉ lệ V1:V2 bằng         

Câu 12 [23485] - [Loga.vn]

Dãy gồm các chất được xếp theo chiều giảm dần của nhiệt độ sôi là:

Câu 13 [38246] - [Loga.vn]

Dung dịch X gồm Mg2+; NH4+; SO42-; Cl-. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Thêm NaOH dư vào phần 1 đun nóng được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc). Phần 2 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư được 4,66 gam kết tủa. Khối lượng các chất tan trong X là
 

Câu 14 [28815] - [Loga.vn]

Trong các chất sau đây: Na2CO3, NaHCO3, NH4Cl, NaHS, Na2HPO3, CH3COONa, NaHSO4. Số muối axit là:

Câu 15 [23499] - [Loga.vn]

Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong khí O2, thu được 5,92 gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook