Chi tiết đề thi

giữa học kì 1

dangnhan1908
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [31153] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định D của hàm số $y=\frac{1}{\sin x-\cos x}$

Câu 2 [32073] - [Loga.vn]

Tập giá trị của hàm số $y=t\text{anx}$ là:

Câu 3 [43761] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 4 [29316] - [Loga.vn]

Biểu diễn tập nghiệm của phương trình $\cos x+cos2x+cos3x=0$ trên đường tròn lượng giác ta được số điểm cuối là:

Câu 5 [27717] - [Loga.vn]

Biết rằng ${{\sin }^{4}}x+co{{s}^{4}}x=mcos4x+n\left( m,n\in \mathbb{Q} \right).$ Tính tổng $S=m+n

Câu 6 [30107] - [Loga.vn]

Phương trình $cos3x.\tan 5x=\sin 7x$ nhận những giá trị sau của x làm nghiệm.

Câu 7 [24954] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $\cot \left( 2x-{{30}^{0}} \right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ là:

Câu 8 [26788] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình$y=5\cos x-m\sin x=m+1$  có nghiệm.

Câu 9 [26249] - [Loga.vn]

Phương trình \[cos\text{x}.cos7x=cos3\text{x}.cos5x\] tương đương với phương trình nào sau đây

Câu 10 [20164] - [Loga.vn]

Tổng các nghiệm của phương trình \[\frac{1}{\cos x}+\frac{1}{\sin x.\cos x}=\frac{3}{\sin 2x}\] là:

Câu 11 [44778] - [Loga.vn]

Phương trình $c\text{os}3x-c\text{os}2x+9\sin x-4=0$ trên khoảng có tổng các nghiệm là

Câu 12 [27967] - [Loga.vn]

Hàm số $f\left( x \right)=\sin 3x$ có đạo hàm \[f'\left( x \right)\]là:

Câu 13 [29328] - [Loga.vn]

Phương trình \[2{{\cos }^{2}}x+\cos x-3=0\] có nghiệm là:

Câu 14 [29906] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{\cos x-2}{\cos x-m}$ nghịch biến trên

khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{2} \right)$.

Câu 15 [178] - [Loga.vn]

Biểu diễn nghiệm của phương trình:

\[4\left( {{\sin }^{4}}x+{{\cos }^{4}}x \right)+\sin 4x\left( \sqrt{3}-1-\tan 2x\tan x \right)=3\]

trên đường tròn lượng giác. Số điểm biểu diễn là:

Câu 16 [27471] - [Loga.vn]

Phương trình \[\tan x=\cot x\] có tất cả các nghiệm là:

Câu 17 [35591] - [Loga.vn]

Giải phương trình \[\sin \left( 2x+\frac{\pi }{3} \right)=-\frac{1}{2}\].

Câu 18 [26813] - [Loga.vn]

Phương trình $\sin x+\cos x=1$ có bao nhiêu nghiệm trên khoảng

Câu 19 [3728] - [Loga.vn]

Giải phương trình \[2{{\sin }^{2}}x+\sqrt{3}\sin 2x=3\]

Câu 20 [27899] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\frac{\sin x+\cos x-1}{\sin x-\cos x+3}$ bằng ?

Câu 21 [13591] - [Loga.vn]

Trong khai triển ${{\left( 1+3x \right)}^{20}}$ với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là

Câu 22 [29842] - [Loga.vn]

Một giải thi đấu bóng đá quốc gia có 16 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Hai đội bất kỳ đều đấu với nhau đúng 2 trận. Sau mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm, nếu hòa mỗi đội được 1 điểm. Sau giải đấu, Ban tổ chức thống kê được 80 trận hòa. Hỏi tổng số điểm của tất cả các đội sau giải đấu bằng bao nhiêu ?

Câu 23 [3117] - [Loga.vn]

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newtơn $P\left( x \right)={{\left( {{x}^{2}}+\frac{1}{x} \right)}^{15}}$.

Câu 24 [23430] - [Loga.vn]

Từ các chữ số\[0,1,2,3,4,5,6\] có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số?

Câu 25 [44078] - [Loga.vn]

Số cách chia 8 đồ vật khác nhau cho 3 người sao cho có một người được 2 đồ vật và 2 người còn lại mỗi người được 3 đồ vật là:

Câu 26 [34736] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số?

Câu 27 [5679] - [Loga.vn]

 Một tổ công nhân có 12 người. Cần chọn 3 người, một người làm tổ trưởng, một tổ phó và một thành viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ?

Câu 28 [29961] - [Loga.vn]

Tìm hệ số của ${{x}^{9}}$trong khai triển biểu thức ${{\left( 2{{x}^{4}}-\frac{3}{{{x}^{3}}} \right)}^{4}}.$

Câu 29 [31997] - [Loga.vn]

Tìm hệ số của ${{x}^{7}}$trong khai triển

Câu 30 [34670] - [Loga.vn]

Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai ?

Câu 31 [40369] - [Loga.vn]

Trong khai triển ${{\left( x+\frac{2}{\sqrt{x}} \right)}^{6}}$, hệ số của ${{x}^{3}}\,\,\left( x > 0 \right)$ là:

Câu 32 [317] - [Loga.vn]

Cho khai triển \[{{\left( 1-4x \right)}^{18}}={{a}_{0}}+{{a}_{1}}x+...+{{a}_{18}}{{x}^{18}}\]. Giá trị của \[{{a}_{3}}\] bằng

Câu 33 [13601] - [Loga.vn]

Lớp 11B có 20 học sinh gồm 12 nữ và 8 nam. Cần chọn ra 2 học sinh của lớp đi lao động. Tính xác suất để chọn được 2 học sinh trong đó có cả nam và nữ.

Câu 34 [284] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau?

Câu 35 [33890] - [Loga.vn]

Cho 8 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 8 điểm trên?

Câu 36 [35372] - [Loga.vn]

Cho phép vị tự tâm O biến điểm A thành điểm B sao cho $OA=2OB.$ Khi đó tỉ số vị tự là:

Câu 37 [26791] - [Loga.vn]

 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng $\left( {{d}_{1}} \right):y=2x-3y+1=0$ và $\left( {{d}_{2}} \right):x+y-2=0.$ Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến ${{d}_{1}}$ thành ${{d}_{2}}$.

Câu 38 [29091] - [Loga.vn]

Cho \[\overrightarrow{v}=\left( -4;2 \right)\] và đường thẳng \[\Delta :2x-y-5=0\]. Tìm phương trình đường thẳng \[\Delta '\] là ảnh của \[\Delta \] qua  \[{{T}_{\overrightarrow{v}}}\].

Câu 39 [34743] - [Loga.vn]

Cho hai đường thẳng song song $d\,\,v\grave{a}\,\,\,d'$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

Câu 40 [44454] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình ${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y-1 \right)}^{2}}=4.$ Phép vị tự tâm O (với O là gốc tọa độ) tỉ số \[k=2\] biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau ?

Câu 41 [26801] - [Loga.vn]

Cho hình thoi ABCD có tâm O (như hình vẽ). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây đúng ? Câu 42 [35594] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình \[{{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y-2 \right)}^{2}}=4\]. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số \[k=-2\] biến (C) thành đường tròn nào sau đây:

Câu 43 [30255] - [Loga.vn]

Cho đường thẳng (d) có phương trình \[4x+3\text{ }y-5=0\] và đường thẳng

có phương trình \[x+2\text{ }y-5=0.\] Phương trình đường thẳng (d') là ảnh của (d) qua phép đối xứng trục

là:

Câu 44 [44125] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho vectơ \[\overrightarrow{v}=\left( 2;-1 \right)\] và điểm \[M\left( -3;2 \right).\] Tìm tọa độ ảnh M' của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ \[\overrightarrow{v}\].

Câu 45 [23898] - [Loga.vn]

Trong các chữ cái “H, A, T, R, U, N, G” có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng.

Câu 46 [41551] - [Loga.vn]

Trong không gian, tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

Câu 47 [40145] - [Loga.vn]

Cho hai đường thẳng \[a\text{ }v\grave{a}\text{ }b\] chéo nhau.Có bao nhiêu mặt phẳng chứa \[a\] và song song với $b?$

Câu 48 [40362] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 49 [44074] - [Loga.vn]

Trong không gian cho hai đường thẳng a và b cắt nhau. Đường thẳng c cắt cả hai đường a và b. Có bao nhiêu mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

(I) a, b, c luôn đồng phẳng

(II) a, b đồng phẳng

(III) a, c đồng phẳng

Câu 50 [40566] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook