Chi tiết đề thi

ygfbhfgdfgffgg

nevermore1097
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
25
45 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [34070] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{3}}+3\] có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 2 [33907] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{4{{x}^{2}}-1}+3{{x}^{2}}+2}{{{x}^{2}}-x}$ là:

Câu 3 [27771] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số \[y=sin\text{ }x-mx\] nghịch biến trên $\mathbb{R}.$

Câu 4 [23055] - [Loga.vn]

Với giá trị nào của tham số m thì phương trình $x+\sqrt{4-{{x}^{2}}}=m$ có nghiệm ? 

Câu 5 [24058] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\sin x\]đồng biến trên khoảng nào sau đây? 

Câu 6 [30621] - [Loga.vn]

Khoảng đồng biến của hàm số $y=-x^3+3x^2+1$ là :

Câu 7 [45604] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{\log }_{2}}\left( {{x}^{2}}-2x \right)$ đồng biến trên:

Câu 8 [16347] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện 

Câu 9 [29045] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây có 2 cực đại ?

Câu 10 [26316] - [Loga.vn]

Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{1}{x+1}?$ 

Câu 11 [29471] - [Loga.vn]

Với giá trị nào của m thì hàm số \[y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+3\left( {{m}^{2}}-1 \right)+m\] đạt cực đại tại \[x=1\].

Câu 12 [27281] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=\left| x+2 \right|\] trên đoạn \[\left[ -3;3 \right]\]

 

Câu 13 [806] - [Loga.vn]

Khoảng đồng biến của hàm số $y=-{{x}^{3}}+3{{\text{x}}^{2}}+9\text{x}-1$ là:

Câu 14 [43751] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 15 [40562] - [Loga.vn]

Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}-3x+2}{{{x}^{2}}-4}.$

Câu 16 [16015] - [Loga.vn]

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3?

Câu 17 [16741] - [Loga.vn]

Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là:

Câu 18 [28994] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng khi nói về tính đơn điệu của hàm số \[y=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+cx+d,a\ne 0\].

Câu 19 [28194] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{1-x}{x+2}$ có hai tiệm cận là:

Câu 20 [4241] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}.$ Đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ như hình vẽ sau:

Số điểm cực trị của hàm số $y=f\left( x \right)-2x$ là:

Câu 21 [35397] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-\frac{1}{2}{{x}^{2}}+mx+1$ đạt cực trị tại hai điểm ${{x}_{1}}\,\,\,~v\grave{a}\,\,{{x}_{2}}$ sao cho $\left( {{x}^{2}}_{1}+{{x}_{2}}+2m \right)\left( {{x}^{2}}_{2}+{{x}_{1}}+2m \right)=9$ ?

Câu 22 [16631] - [Loga.vn]

Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm 2 amin no, đơn chức mạch hở thu được 28,6 gam CO2 và 18,45 gam H2O. Giá trị của m là

Câu 23 [35400] - [Loga.vn]

Đường cong cho trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong $4$ hàm số sau đây ?

Câu 24 [39867] - [Loga.vn]

Cho đồ thị $\left( H \right):\,\frac{2x-4}{x-3}.$ Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị $\left( H \right)$ tại giao điểm của $\left( H \right)$ và \[\text{Ox}.\]

Câu 25 [29203] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án \[A,\text{ }B,\text{ }C,\text{ }D\] dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook