Đặt điện áp u = 100\[\sqrt{2}\]cos(100πt – π/2)V vào hai đầu một đoạn mạch gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm \[L=\frac{{{25.10}^{-2}}}{\pi }\]H mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 25 Ω. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook