Hệ số của ${{x}^{9}}$ sau khi khai triển và rút gọn đa thức $f\left( x \right)={{\left( 1+x \right)}^{9}}+{{\left( 1+x \right)}^{10}}+...+{{\left( 1+x \right)}^{14}}$ là:
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook