Chi tiết đề thi

1

tritien1405
1 lượt thi
Toán
Dễ
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [27413] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.

Câu 2 [15313] - [Loga.vn]

Mark the letter A, B, C, or D on the top of the first page to indicate the word that differs from

the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

A. abandon

B. benefit

C. constitute

D. dialect

Câu 3 [28290] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.

Câu 4 [15096] - [Loga.vn]

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.


Câu 5 [11811] - [Loga.vn]

Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words.


Câu 6 [26753] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.

Câu 7 [11886] - [Loga.vn]

A. decide        B. ready          C. education          D. bedroom 

Câu 8 [27145] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.

Câu 9 [11768] - [Loga.vn]

A. allowed           B. passed          C. argued              D. raised

Câu 10 [23087] - [Loga.vn]

Choose A, B, C, or D to indicate the word whose "th" part differs the other three in pronunciation.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook