Chi tiết đề thi

10 câu hỏi luyện tập chuyên đề Hiện tại đơn

ctvloga353
0 lượt thi
Tiếng Anh
Dễ
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [60656] - [Loga.vn]

How many languages......... John speak?

Câu 2 [60784] - [Loga.vn]

What time……… the next train leave?

Câu 3 [60783] - [Loga.vn]

John………. tennis once or twice a week

Câu 4 [60781] - [Loga.vn]

Sir Thompson always.......... funny stories after dinner.

Câu 5 [60774] - [Loga.vn]

Nora says she's 17 but I.......... her.

Câu 6 [60770] - [Loga.vn]

The concert…………. at 7:15.

Câu 7 [60724] - [Loga.vn]

They will have gone home before you........... to meet them.

Câu 8 [60667] - [Loga.vn]

The earth ...............on the sun for its heat and light.

Câu 9 [60666] - [Loga.vn]

He will take the dog out for a walk as soon as he ......... dinner.

Câu 10 [60665] - [Loga.vn]

Oil............ if you pour it on water.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook