Chi tiết đề thi

anh văn 12 abc

kimanh15
3 lượt thi
Tiếng Anh
Trung bình
(0)
5
6 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [4516] - [Loga.vn]

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the words that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following question

Câu 2 [3834] - [Loga.vn]

Pick out the word that has primary stress different from that of other words.

Câu 3 [30805] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.

Câu 4 [42032] - [Loga.vn]

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. express          B. exciting          C . expensive         D. exhibition

Câu 5 [26832] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook