Chi tiết đề thi

artifact1962001

Artifact
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [16007] - [Loga.vn]

Để phân biệt các dung dịch: CaCl2, HCl, Ca(OH)2 dùng dung dịch?

Câu 2 [36236] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=x-\sin 2\text{x}+3.$  Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 3 [29876] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\operatorname{s}\text{inx}$ trên đoạn $\left[ -\frac{\pi }{2};\frac{\pi }{3} \right]$ lần lượt là:

Câu 4 [34129] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng 

Câu 5 [27436] - [Loga.vn]

Hỏi hàm số nào có đồ thị là đường cong có dạng như hình vẽ sau đây ?


Câu 6 [4436] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$ ? 

Câu 7 [29905] - [Loga.vn]

Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số $y=\frac{ax+b}{cx+d}.$ Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Câu 8 [31424] - [Loga.vn]

Biết đồ thị hàm số \[y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\] có 2 điểm cực trị là \[\left( -1;18 \right)\] và \[\left( 3;-16 \right).\] Tính tổng \[a+b+c+d.\]

Câu 9 [5575] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+2x+1\left( C \right)\]. Biết đồ thị \[\left( C \right)\] có hai tiếp tuyến cùng vuông góc với đường thẳng \[d:y=x\]. Gọi h là khoảng cách giữa hai tiếp tuyến đó. Tính h.

Câu 10 [15822] - [Loga.vn]

Tìm m lớn nhất để hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+\left( 4m-3 \right)x+2017$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook