Chi tiết đề thi

BT phản ứng oxi hóa khử

ntrumot01
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51331] - [Loga.vn]

Cho phản ứng

Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 => Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là

Câu 2 [51328] - [Loga.vn]

Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là:

Câu 3 [51293] - [Loga.vn]

Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al3+ thành Al là

Câu 4 [51329] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là

Câu 5 [51327] - [Loga.vn]

Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O

Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là:

Câu 6 [51318] - [Loga.vn]

Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. Số lượng phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là

Câu 7 [51325] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl-. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là

Câu 8 [51294] - [Loga.vn]

Trong phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu thì 1 mol Cu2+

Câu 9 [51295] - [Loga.vn]

Trong phản ứng: KClO3 + 6HBr → KCl + 3Br2 + 3H2O thì HBr

Câu 10 [51312] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn một lượng bột sắt vào dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol  N2O và 0,01 mol NO. Lượng sắt đã hoà tan là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook