Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52783] - [Loga.vn]

Dãy gồm các chất xếp theo chiều lực axit tăng dần từ trái sang phải là:

Câu 2 [11372] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 3 [32305] - [Loga.vn]

Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 4 [11984] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 5 [4926] - [Loga.vn]

 đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là?

Câu 6 [4927] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

Câu 7 [52551] - [Loga.vn]

Este etyl fomat có công thức là

Câu 8 [35891] - [Loga.vn]

Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là
 

Câu 9 [52223] - [Loga.vn]

So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: axit propionic (1). axeton (2), metyl íbmat (3). propan-l-ol (4)

Câu 10 [29511] - [Loga.vn]

Để thủy phân hoàn toàn m gam metyl axetat cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 1,0M. Giá trị của m là

Câu 11 [6951] - [Loga.vn]

Hợp chất X là 1 este đơn chức chứa 53,33% oxi. Công thức đúng của X là

Câu 12 [12240] - [Loga.vn]

Công thức của este no đơn chức mạch hở là

Câu 13 [54130] - [Loga.vn]

Hợp chất X có CTPT C4H6O2.Khi thủy phân X thu được axit Y và anđehit Z.Oxi hóa Z thu được Y.Trùng hợp X cho ra 1 polime.CTCT của X là

Câu 14 [11978] - [Loga.vn]

Đun nóng este CH3COOC6H5 với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

Câu 15 [55568] - [Loga.vn]

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là:

Câu 16 [55550] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

Câu 17 [11093] - [Loga.vn]

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau?

Câu 18 [11091] - [Loga.vn]

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau?

Câu 19 [5156] - [Loga.vn]

Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

Câu 20 [55380] - [Loga.vn]

Hai hợp chất hữu cơ (X) và (Y) có cùng công thức phân tử C2H4O2. (X) cho được phản ứng với dung dịch NaOH nhưng không phản ứng với Na, (Y) vừa cho được phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng được với Na. Công thức cấu tạo của (X) và (Y) lần lượt là

Câu 21 [52573] - [Loga.vn]

Phát biểu nào đúng ?

Câu 22 [11671] - [Loga.vn]

Dãy các chất : CH3COOC2H5, CH3OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là :

Câu 23 [7332] - [Loga.vn]

Este X không tác dụng với Na. X tác dụng dung dịch NaOH thu được một ancol duy nhất là CH3OH và muối của axit Y. Xác định công thức phân tử của X biết rằng khi cho axit Y trùng ngưng với một điamin thu được nilon-6,6.

Câu 24 [5560] - [Loga.vn]

Có các nhận định sau:

(1) Lipit là một loại chất béo.

(2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,...

(3) Chất béo là các chất lỏng.

(4) Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường.

(5) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

(6) Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động vật, thực vật.

Các nhận định đúng là

Câu 25 [13322] - [Loga.vn]

Cho 0,05 mol hỗn hợp hai este đơn chức X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 26 [11261] - [Loga.vn]

Đun nóng 7,20 gam metyl fomat trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0M đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn khan có khối lượng là

Câu 27 [23448] - [Loga.vn]

Este X là hợp chất thơm có Ct phân tử C9H10O2
Cho X tác dụng với dd NaOH tạo ra hai muối đều có phân tử khối lớn hơn 80 . CTCT thu gọn của X là :

Câu 28 [35123] - [Loga.vn]

X là hỗn hợp gồm hai este đơn chức (tỷ lệ mol là 3:7), mạch hở được tạo bởi cùng một ancol và đều không có khả năng tráng bạc. Đốt cháy hoàn toàn 8,46 gam X trong 0,5 mol O2 (dư) hỗn hợp sau phản ứng thu được gồm khí và hơi với tổng số mol là a. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng X trên trong NaOH thu được 9,26 gam muối. Giá trị của a là:
 

Câu 29 [4931] - [Loga.vn]

Khi cho chất béo phản ứng với dung dich Br2 thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol Br2, đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít CO2  (đktc). Biểu thức liên hệ giữa  V với a, b là ?            

Câu 30 [9659] - [Loga.vn]

Tỉ khối hơi của một este no, đơn chức X so với hiđro là 37. Công thức phân tử của X là:

Câu 31 [4920] - [Loga.vn]

Số este có công thức phân tử C5H10O2 có khá năng tham gia phản ứng tráng bạc là?

Câu 32 [11441] - [Loga.vn]

Este C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra ancol etylic. Công thức cấu tạo của este đó là:

Câu 33 [12251] - [Loga.vn]

Khi thủy phân tristearin trong môi trường axit, thu được sản phẩm là

Câu 34 [9979] - [Loga.vn]

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là:

Câu 35 [52221] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3-CH2-COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 36 [3214] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và hai chất hữu cơ Z và T (thuộc cùng dãy đồng đẳng). Axit hóa Y, thu được hợp chất hữu cơ E (chứa C, H, O). Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 37 [13348] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 89 gam chất béo X bằng dung dịch KOH thu được 9,2 gam glixerol và m gam xà phòng. Giá trị của m là

Câu 38 [20019] - [Loga.vn]

Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được anđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của X có thể là

Câu 39 [12056] - [Loga.vn]

Este E được tạo thành từ axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở (X) và ancol không no, đơn chức, mạch hở có một nối đôi C=C (Y). Đốt cháy hoàn toàn a mol mỗi chất E, X, Y lần lượt thu được b mol CO2, c mol CO2 và 0,5b mol H2O. Quan hệ giữa b và c là

Câu 40 [29404] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X bằng lượng khí O2 vừa đủ thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Công thức cấu tạo thu gọn thỏa mãn điều kiện của X có thể là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook