Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29001] - [Loga.vn]

Số giao điểm của đường cong\[y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+2x+1\] và đường thẳng \[y=1-x\] bằng: 

Câu 2 [33219] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=x+\sqrt{{{x}^{2}}+1}$ tại điểm có hoành độ $x=0$ là:

Câu 3 [480] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\]có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 4 [44120] - [Loga.vn]

Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}-3x-4}{{{x}^{2}}-16}.$

Câu 5 [16500] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phôtôn ánh sáng?

Câu 6 [16606] - [Loga.vn]

Trong số các chất sau: (1) tinh bột; (2) mantozo; (3) fructozơ; (4) glucozo; (5) saccarozơ; (6) xenlulozơ. Chất thuộc loại polisaccarit là

Câu 7 [29341] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số \[y=\frac{2-{{x}^{2}}+3{{x}^{3}}}{3}\] tại \[{{x}_{0}}=1\] bằng:

Câu 8 [11870] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên và có $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)dx=2}$; $\int\limits_{1}^{3}{f\left( x \right)dx=6}$. Tính $I=\int\limits_{0}^{3}{f\left( x \right)dx}$. 

Câu 9 [16326] - [Loga.vn]

Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì mạch dao động với tần số 30ZMHz, khi C = C1 + C2 thì mạch dao động với tần số 24 MHz, khi C = 4C2 thì mạch dao động với tần số là

Câu 10 [31454] - [Loga.vn]

Giá trị cực tiểu của hàm số \[y={{x}^{3}}-3x\] là:

Câu 11 [1973] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\sqrt{45+20{{x}^{2}}}+\left| 2x-9 \right|$ có giá trị nhỏ nhất bằng:

Câu 12 [3750] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số \[y=\frac{mx+1}{x+{{m}^{2}}}\] có giá trị lớn nhất trên đoạn \[[2;3]\] bằng \[\frac{5}{6}.\]

Câu 13 [3733] - [Loga.vn]

Một người bán gạo muốn đóng một thùng tôn đựng gạo có thể tích không đổi bằng\[8\text{ }{{m}^{3}}\], thùng tôn hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông, không nắp. Trên thị trường, giá tôn làm đáy thùng là \[100.000/{{m}^{2}}\] và giá tôn làm thành xung quanh thùng là \[50.000/{{m}^{2}}\]. Hỏi người bán gạo đó cần đóng thùng đựng gạo với cạnh đáy bằng bao nhiêu để chi phí mua nguyên liệu là nhỏ nhất ?

Câu 14 [59256] - [Loga.vn]

Biết x1, x2 (x1 < x2) là hai nghiệm của phương trình ${{\log }_{2}}\left( \frac{4{{x}^{2}}-4x+1}{x} \right)=6x-4{{x}^{2}}$ và ${{x}_{1}}+2{{x}_{2}}=\frac{1}{4}\left( a+\sqrt{b} \right)$ với a, b là các số nguyên dương. Giá trị của P = a + b là:

Câu 15 [398] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\frac{2\sin 2x+\cos 2x}{\sin 2x-\cos 2x+3}\] có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

Câu 16 [53029] - [Loga.vn]

Nghiệm của bất phương trình

Câu 17 [23427] - [Loga.vn]

Xét các khẳng định sau:

(I). Nếu hàm số $y=f\left( x \right)$ có giá trị cực đại là M và giá trị cực tiểu là m thì$M>m$

(II). Đồ thị hàm số $y=a\,{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c\left( a\ne 0 \right)$ luôn có ít nhất một điểm cực trị.

(III). Tiếp tuyến (nếu có) tại một điểm cực trị của đồ thị hàm số luôn song song với trục hoành.

Số khẳng định đúng là :

Câu 18 [60106] - [Loga.vn]

Đường thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3x+m$ đi qua điểm $M\left( 1;1 \right)$ khi $m={{m}_{0}}$. Hỏi giá trị ${{m}_{0}}$ gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau?

Câu 19 [15689] - [Loga.vn]

Hàm số $f\left( x \right)$liên tục trên R và có đúng ba điểm cực trị là$-2;-1;0$. Hỏi hàm số $y=f\left( {{x}^{2}}-2x \right)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 20 [44134] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đạo hàm \[f'\left( x \right)\] trên khoảng.  Đồ thị của hàm số \[y=f\left( x \right)\] như hình vẽ.

Đồ thị của hàm số $y={{\left( f\left( x \right) \right)}^{2}}$ có bao nhiêu điểm cực đại, điểm cực tiểu ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook