Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52529] - [Loga.vn]

Ứng với CTPT C4H6O2 có bao nhiêu este mạch hở ?

Câu 2 [13360] - [Loga.vn]

Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Câu 3 [35455] - [Loga.vn]

Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là 

Câu 4 [54125] - [Loga.vn]

Thủy phân este X trong môi trường kiềm,thu được natri axetat và ancol etylic.CT của X là;

Câu 5 [19925] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

Câu 6 [52523] - [Loga.vn]

Este tạo bởi axit no đơn chức, mạch hở và ancol no 2 chức, mạch hở có công thức tổng quát là

Câu 7 [54133] - [Loga.vn]

Khi nói về vinyl axetat mệnh đề nào sau đây không đúng?

Câu 8 [54233] - [Loga.vn]

Cho axit X có công thức là HOOC-CH2-CH(CH3)-COOH tác dụng với rượu etylic ( xúc tác H2SO4 đặc) thì thu được bao nhiêu este ?

Câu 9 [9580] - [Loga.vn]

Este X có công thức cấu tạo CH3COOCH2-C6H5 (C6H5-: phenyl). Tên gọi của X là

Câu 10 [61635] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M, giá trị m là

Câu 11 [52563] - [Loga.vn]

Chất béo có đặc điểm chung nào sau đây ?

Câu 12 [4920] - [Loga.vn]

Số este có công thức phân tử C5H10O2 có khá năng tham gia phản ứng tráng bạc là?

Câu 13 [12005] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(1) Metyl axetat là đồng phân của axit axetic

(2) Thủy phân este thu được axit và ancol

(3) Ở điều kiện thường chất béo no tồn tại ở trạng thái rắn

(4) Nhiệt độ sôi của este thấp hơn axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon

(5) Glixerol được dùng trong sản xuất chất dẻo, mĩ phẩm…

Số phát biểu đúng là

Câu 14 [9571] - [Loga.vn]

Cho các este sau: etyl fomat (1); vinyl axetat (2); triolein (3); metyl acrylat (4); phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh ra ancol là

Câu 15 [11401] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 161,2 gam tripanmitin trong dung dịch KOH, thu được m gam kali panmitat. Giá trị của m là

Câu 16 [7126] - [Loga.vn]

Thủy phân trieste của glixerol trong môi trường axit thu được glixerol và hỗn hợp axit béo C17H35COOH và C15H31COOH. Số công thức cấu tạo trieste phù hợp với tính chất trên là

Câu 17 [7389] - [Loga.vn]

Đun sôi hỗn hợp X gồm 12 gam axit axetic và 11,5 gam ancol etylic với xúc tác H2SO4 đặc. Kết thúc phản ứng thu được 11,44 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là:

Câu 18 [12039] - [Loga.vn]

Cho 0,1 mol phenyl axetat tác dụng với 250ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Cô cạn X được m gam chất rắn. Giá trị của m là


Câu 19 [29519] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam etyl axetat trong 100 ml dung dịch KOH 1,5M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu 20 [52571] - [Loga.vn]

Trong các công thức sau đây, công thức nào là của chất béo ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook