Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [10027] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

Câu 2 [4926] - [Loga.vn]

 đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là?

Câu 3 [54127] - [Loga.vn]

Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 hợp chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc?

Câu 4 [6928] - [Loga.vn]

: Cho dãy các chất sau đây: CH3COOH; C2H5OH; CH3COOCH3; CH3CHO. Số chất không thuốc este là

Câu 5 [62799] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 10,12 gam este X trong dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được muối của axit cacboxylic đơn chức và 3,68 gam ancol metylic. Công thức của X là

Câu 6 [28723] - [Loga.vn]

Các este thường có mùi thơm dễ chịu: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa chín, etyl isovalerat có mùi táo,…Este có mùi dứa có công thức cấu tạo thu gọn là

Câu 7 [54302] - [Loga.vn]

Chất X có công thức phân tử là C4H8O2, khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có CTPT là C2H3O2Na và chất có CTPT là C2H6O. X là loại chất nào sau đây:

Câu 8 [61673] - [Loga.vn]

Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Câu 9 [11984] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 10 [14604] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol CH3COOC2H5, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 11 [23981] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc nhưng không tác dụng được với natri?

Câu 12 [31031] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là
 

Câu 13 [27054] - [Loga.vn]

Axit panmitic có công thức là

Câu 14 [12040] - [Loga.vn]

Câu nào dưới đây đúng?

     

Câu 15 [11976] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây khả năng tham gia phản ứng tráng gương:

Câu 16 [52401] - [Loga.vn]

Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M ; 0,2M và 0,1 M với nhữn g thể tích bằng
nhau th u được dun g d ị ch X. D u n g d ị ch Y gồm N aOH 0,1 M và 0,2M . Để
trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml d u n g d ị ch Y. Giá trị của V là ?600

Câu 17 [61664] - [Loga.vn]

Hiđro hóa hoàn toàn a mol triolein thu cần vừa đủ 1,344 lít H2 (đktc). Giá trị của a là

Câu 18 [38275] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có tên gọi là metylfomat.
 

Câu 19 [52546] - [Loga.vn]

Dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần

Câu 20 [54154] - [Loga.vn]

Cho các nhận định sau :

1.Trong phản ứng este hóa,H2SO4 đặc nóng đóng vai trò xúc tác và hút nước để dịch chuyển cân băng.

2.Phản ứng các chất béo là phản ứng thuận nghịch.

3.Chất béo là các hợp chất được tổng hợp từ các axit béo và glixerol.

4.Trong phản ứng thủy phân este,H2SO4 đặc nóng đóng vai trò xúc tác và hút nước để dịch chuyển cân băng.

Số nhận định đúng

Câu 21 [37937] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol một chất béo X cần dùng vừa đủ 6,36 mol O2. Mặt khác, cho lượng X trên vào dung dịch nước Br2 dư thấy có 0,32 mol Br2 tham gia phản ứng. Nếu cho lượng X trên tác dụng hết với NaOH thì khối lượng muối khan thu được là?
 

Câu 22 [3214] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và hai chất hữu cơ Z và T (thuộc cùng dãy đồng đẳng). Axit hóa Y, thu được hợp chất hữu cơ E (chứa C, H, O). Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 23 [14972] - [Loga.vn]

Đốt cháy 1,7 gam este X cần 2,52 lít oxi (đktc), chỉ sinh ra CO2 và H2O với tỉ lệ số mol . Đun nóng 0,01 mol X với dung dịch NaOH thấy 0,02 mol NaOH tham gia phản ứng. X không có chức ete, không phản ứng với Na trong điều kiện bình thường và không khử được AgNO3, trong amoniac ngay cả khi đun nóng. Biết MX < 140 đvC. Hãy xác định công thức cấu tạo của X?

Câu 24 [52393] - [Loga.vn]

Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1 M và 0,05M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2
nồng độ x M thu được m gam kết tủa và 500 ml d u n g d ị ch có pH = 13. G i á
trị của x và m lần lượt là ?

Câu 25 [18897] - [Loga.vn]

Este X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y chứa hai chất đều tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là

Câu 26 [11572] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, phenyl axetat, vinyl fomat, etyl clorua. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra ancol là

Câu 27 [36124] - [Loga.vn]

Hỗn hợp hai este X và Y là hợp chất thơm có cùng công thức phân tử là C8H8O2. Cho 4,08 gam hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 1,6 gam NaOH, thu được dung dịch Z chứa ba chất hữu cơ. Khối lượng muối có trong dung dịch Z là
 

Câu 28 [54295] - [Loga.vn]

Cho các đồng phân mạch hở có CTPT là C2H4O2 T/d với : dd NaOH, Na, dd AgNO3/NH3 thì số PT xảy ra là

Câu 29 [35097] - [Loga.vn]

Cho 34 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và đều thuộc loại hợp chất thơm (tỉ khối hơi của X đối với O2 luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ số mol giữa 2 este) tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 2 muối khan. Thành phần phần trăm về khối lượng của 2 muối trong Y là
 

Câu 30 [9934] - [Loga.vn]

Đun nóng 21,9 gam este đơn chức X với lượng dư dung dịch NaOH thì có tối đa 12 gam NaOH phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X trên cần dùng vừa đủ 42,56 lít O2 (đktc). Giá trị của m là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook