Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [16499] - [Loga.vn]

Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong chân không mang dòng điện cường độ I(A). Độ lớn cảm ứng từ của từ trường do dòng điện gây ra tại điểm M cách dây một đoạn R( m) được tính theo công thức

Câu 2 [30152] - [Loga.vn]

Tìm điều kiện để phương trình \[m=f\left( x \right)\] có nghiệm trên K

Câu 1: Có bao nhiêu số nguyên \[m\]để phương trình \[64{{\left| x \right|}^{3}}={{\left( {{x}^{2}}+1 \right)}^{2}}\left( 12\left| x \right|+m\left( {{x}^{2}}+1 \right) \right)\] có nghiệm thực.

A.4                              B.Vô số                                  C.5                              D.3

Câu 3 [24044] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\]xác định trên \[\mathbb{R}\backslash \left\{ 2 \right\}\], liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ sau. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình \[f\left( x \right)=m\]có ba nghiệm phân biệt.

 

Câu 4 [37879] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có $f'\left( x \right) > 0,\forall x\in \mathbb{R}.$ Tìm tập tất cả các giá trị thực của \[x\] để $f\left( \frac{1}{x} \right) < f\left( 1 \right).$

Câu 5 [16604] - [Loga.vn]

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

Câu 6 [29480] - [Loga.vn]

Cho hàm số  \[y=\frac{x-1}{x+1}\], khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 7 [54765] - [Loga.vn]

Điểm cực đại của hàm số \[y=10+15x+6{{x}^{2}}-{{x}^{3}}\] là

Câu 8 [28988] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây luôn có điểm cực trị:

Câu 9 [3552] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:

Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai ?

Câu 10 [35844] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\] có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 11 [34068] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+1\] có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 12 [4279] - [Loga.vn]

Hàm số $y=-{{x}^{4}}+8{{x}^{3}}-6$ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 13 [15840] - [Loga.vn]

Khi thủy phân HCOOC6H5 trong môi trường kiềm dư thì thu được

Câu 14 [16298] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ hoàn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như nào?

Câu 15 [16725] - [Loga.vn]

Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp

Câu 16 [44453] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{3}}-3x$ đạt cực tiểu tại x= ?

Câu 17 [3545] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+3}{x-3}.$ Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 18 [34716] - [Loga.vn]

Tìm $m$ để đường thẳng $y=x+m$ cắt đồ thị hàm số $y=\frac{2x}{x+1}$ tại hai điểm phân biệt.

Câu 19 [28223] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số \[m\]để hàm số \[y={{x}^{3}}+\left( m\text{ }+\text{ }1 \right){{x}^{2}}+3x\text{ }+1\] đồng biến trên $\mathbb{R}$ 

Câu 20 [26231] - [Loga.vn]

Đồ thị sau là đồ thị của hàm số nào ?


Câu 21 [5136] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình ${{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+\left( 2m-2 \right)x+m-3=0$ có ba nghiệm ${{x}_{1}};{{x}_{2}};{{x}_{3}}$ thỏa mãn ${{x}_{1}}

Câu 22 [30611] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y=\frac{mx+3}{x+2}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

Câu 23 [63861] - [Loga.vn]

Tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=x+1+\frac{m}{x-2}$đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó là

Câu 24 [35861] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ -2;2 \right],$ và có đồ thị là đường cong như trong hình vẽ bên.

Hỏi phương trình $\left| f\left( x \right)-1 \right|=1$ có bao nhiêu nghiệm phân biệt trên đoạn $\left[ -2;2 \right]$.

Câu 25 [13415] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{x+{{m}^{2}}}{x+4}$đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

Câu 26 [27263] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+1}{x-2}$. Số các giá trị tham số m để đường thẳng $y=m+x$ luôn cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A, B sao cho trọng tâm tam giác OAB nằm trên đường tròn ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}-3y=4$ là:

Câu 27 [26252] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2x-3}{x-2}\left( C \right).$ Gọi d là tiếp tuyến bất kì của (C) d, cắt hai đường tiệm cận của đồ thị (C) lần lượt tại A, B . Khi đó khoảng cách giữa A và B ngắn nhất bằng

Câu 28 [46532] - [Loga.vn]

Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $f\left( x \right)=-{{x}^{3}}+3x-4$ và \[M\left( {{x}_{0}};0 \right)\] là điểm trên trục hoành sao cho tam giác MAB có chu vi nhỏ nhất, đặt \[T=4{{x}_{0}}+2015.\] Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng ?

Câu 29 [34750] - [Loga.vn]

Cho $x,y$ là những số thực thỏa mãn \[{{x}^{2}}-xy+{{y}^{2}}=1\]. Gọi $M\,v\grave{a}\,\,m$ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $P=\frac{{{x}^{4}}+{{y}^{4}}+1}{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+1}$ . Giá trị của $A=M+15m$ là:

Câu 30 [55268] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+2\]. Xác định m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị lập thành một tam giác vuông cân.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook