Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(1)
5
6 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [11681] - [Loga.vn]

Đốt cháy hết 12,78g hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và 1 amino axit Z thuộc dãy đồng đẳng của glyxin (MZ > 75) cần dùng 0,545 mol O2, thu được CO2 và H2O với tỉ lệ mol tương ứng 48 : 49 và 0,01 mol N2. Cũng lượng X trên cho tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn khan và 1 ancol duy nhất. Biết dung dịch KOH đã dùng dư 20% so với lượng phản ứng . Giá trị của m là :

Câu 2 [11635] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trị gần nhất với 

Câu 3 [32863] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm ba este đều mạch hở (MX

Câu 4 [11358] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 28,6 gam hỗn hợp R gồm hai este X và Y (đều mạch hở, không phân nhánh, MX > MY) bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 2 muối (có cùng số C trong phân tử) và hỗn hợp Z hai ancol đơn chức, kế tiếp (không có sản phẩm khác). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z thu được 14,56 lít khí CO2và 18,9 gam H2O. Khối lượng của X trong R là

Câu 5 [52392] - [Loga.vn]

X là dung dịch chứa 1 M và H Cl 1 M . Y l à d u n g d ị ch chứa NaOH 1 M và KOH 1 M .
Trộn V1 lít dung dịch X với V2 lít dung dịch Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ,
thu được 1 l ít d u n g d ị ch Z có pH = 1 3. Kh i cô cạn toàn bộ d ung dịch Z thì thu được bao
nhiêu gam chất rắn khan ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

4

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)

.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook