Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [45333] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)\ne 0,\,\,f'\left( x \right)=\left( 2x+1 \right){{f}^{2}}\left( x \right)$ và $f\left( 1 \right)=-0,5$. Tổn $f\left( 1 \right)+f\left( 2 \right)+f\left( 3 \right)+...+f\left( 2017 \right)=\frac{a}{b}\left( a\in \mathbb{Z},b\in \mathbb{N} \right)$ với $\frac{a}{b}$ tối giản. Chọn khẳng định đúng.

Câu 2 [60107] - [Loga.vn]

Biết rằng $\int_{1}^{2}{\frac{4dx}{\left( x+4 \right)\sqrt{x}+x\sqrt{x+4}}=\sqrt{a}+\sqrt{b}-\sqrt{c}-d}$ với $a,b,c,d\in {{\mathbb{N}}^{*}}$. Tính giá trị của biểu thức $T=a+b+c+d$.

Câu 3 [27] - [Loga.vn]

Tìm $a+b+c$ biết \[\int\limits_{e}^{{{e}^{2}}}{\frac{dx}{x\ln x\ln ex}}=a\ln 2+b\ln 3+c\].

Câu 4 [33415] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên R và $f\left( x \right)\ne 0$ với mọi $x\in \text{R}\text{.}$ $f'\left( x \right)=\left( 2x+1 \right){{f}^{2}}\left( x \right)$ và $f\left( 1 \right)=-0,5.$ Biết rằng tổng $f\left( 1 \right)+f\left( 2 \right)+f\left( 3 \right)+...+f\left( 2017 \right)=\frac{a}{b};\,\left( a\in Z,b\in N \right)$ với $\frac{a}{b}$ tối giản. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 5 [379] - [Loga.vn]

 Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định trên \[\mathbb{R}\], thỏa mãn \[f\left( x \right)>0,\text{ }\forall x\in \mathbb{R}\] và \[f'\left( x \right)+2f\left( x \right)=0\]. Tính \[f\left( -1 \right)\], biết rằng \[f\left( 1 \right)=1\].

Câu 6 [60220] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y=g\left( x \right)=x.f\left( {{x}^{2}} \right)$ có đồ thị trên đoạn $\left[ 0;2 \right]$ như hình vẽ bên. Biết diện tích S của miền được tô đậm bằng $\frac{5}{2},$ tính tích phân $I=\int_{1}^{4}{f\left( x \right)dx}$

Câu 7 [64971] - [Loga.vn]

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị $y=\frac{\left| x \right|}{x+5},x=-2,x=2$ và trục hoành là:

Câu 8 [186] - [Loga.vn]

Một vật đang chuyển động với vận tốc $10\left( m/s \right)$ thì tăng tốc với gia tốc$a\left( t \right)=3t+{{t}^{2}}\left( m/{{s}^{2}} \right)$. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là bao nhiêu?

Câu 9 [26484] - [Loga.vn]

Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số $F\left( x \right)=m{{x}^{3}}+\left( 3m+2 \right){{x}^{2}}-4x+3$  là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=3{{x}^{2}}+10x-4$ 

Câu 10 [69407] - [Loga.vn]

Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{{{\cos }^{2}}x}$. Biết $F\left( \frac{\pi }{4}+k\pi \right)=k$với mọi $k\in Z$. Tính $F(0)+F(\pi )+F(2\pi )+...+F(10\pi ).$

Câu 11 [205] - [Loga.vn]

Cho biết\[\int\limits_{0}^{4}{\frac{\sqrt{2x+1}}{1+\sqrt{2x+1}}dx}=a+b\ln 2,\,\left( a,b\in \mathbb{Q} \right)\]. Khi đó đẳng thức nào sau đây đúng?

Câu 12 [40] - [Loga.vn]

Cho hàm số liên tục trên . Tính

Câu 13 [549] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}$ có đồ thị $\left( C \right)$và điểm $A\left( 0;a \right)$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của a để có đúng hai tiếp tuyến của $\left( C \right)$ đi qua A . Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng:

Câu 14 [34] - [Loga.vn]

Biết \[\int\limits_{\frac{2\pi }{3}}^{\pi }{\frac{1-xt\text{anx}}{{{x}^{2}}co\text{sx+x}}d\text{x}=}\ln \frac{\pi -a}{\pi -b}\left( a,b\in \mathbb{Z} \right)\]là. Tính \[P=a+b\]

Câu 15 [24382] - [Loga.vn]

Cho số dương a và hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f\left( x \right)+f\left( -x \right)=a\,\,\forall x\in \mathbb{R}$. Giá trị của biểu thức $\int\limits_{-a}^{a}{f\left( x \right)dx}$ bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook