Chi tiết đề thi

Chien binh mua dong

nguyenvantuan123
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29098] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của Parabol \[y=3{{x}^{2}}+x+2\] tại điểm \[M\left( 1;0 \right)\] là: 

Câu 2 [16008] - [Loga.vn]

Nhúng một thanh sắt (dư) vào 100 mL dung dịch CuSO4 x mol/l. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,4 gam. Biết tất cả Cu sinh ra đều bám vào thanh sắt. Giá trị củax là

Câu 3 [23463] - [Loga.vn]

ho hàm số \[\left( C \right):y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+1\].Đường thẳng đi qua điểm \[A\left( -3;1 \right)\] và có hệ số góc bằng k. Xác định k để đường thẳng đó cắt đồ thị tại 3 điểm khác nhau 

Câu 4 [14598] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên :

Số khoảng đồng biến của hàm số $y=f\left( x \right)$ là:

Câu 5 [9748] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây:

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 6 [26209] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ 0;4 \right]$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng ?


Câu 7 [31520] - [Loga.vn]

Cho hàm số\[y=f\left( x \right)\] liên tục trên \[\mathbb{R}\]có đồ thị \[\left( C \right)\]như hình vẽ dưới đây :

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng  \[y=2m-1\] cắt đồ thị \[\left( C \right)\] tại hai điểm phân biệt.

Câu 8 [715] - [Loga.vn]

Tính tích phân \[I=\int\limits_{1}^{e}{x\ln xdx}\].

Câu 9 [34068] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+1\] có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 10 [534] - [Loga.vn]

Cho hai hàm số \[y=f\left( x \right)\text{ }v\grave{a}\text{ }y=g\left( x \right)\] liên tục trên đoạn $\left[ a;b \right].$ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số đó và các đường thẳng $x=a,x=b$được tính theo công thức:

Câu 11 [15025] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng thiến thiên như sau:

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào?

Câu 12 [16268] - [Loga.vn]

Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

Câu 13 [24814] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=-\frac{1}{4}{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}\]. Trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng ?

Câu 14 [41111] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào trong các hàm số sau ?

Câu 15 [1968] - [Loga.vn]

Tìm các khoảng đồng biến của hàm số $y=2{{x}^{5}}-\frac{10}{3}{{x}^{3}}+1.$ 

Câu 16 [35556] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\sin x\] đồng biến trên mỗi khoảng:

Câu 17 [16269] - [Loga.vn]

Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng?

Câu 18 [27249] - [Loga.vn]

Gọi M và m tương ứng giá trị lớn nhất và giá trị bé nhất của hàm số $y=\sqrt{5-4x}$ trên đoạn $\left[ -1;1 \right].$  Khi đó $M-m$ bằng:

Câu 19 [22869] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=\frac{{{\ln }^{2}}x}{x}\] trên đoạn \[\left[ 1;{{e}^{3}} \right]\] lần lượt là: 

Câu 20 [39089] - [Loga.vn]

Cho hàm số    Tìm tất cả giá trị của $a$ để hàm số đã cho liên tục trên $\mathbb{R}.$

Câu 21 [9750] - [Loga.vn]

Phương trình các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-1}{1-x}$ lần lượt là:

Câu 22 [36236] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=x-\sin 2\text{x}+3.$  Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 23 [26784] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}+2m{{x}^{2}}+1$ có ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân.

Câu 24 [35379] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=-{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}+3$ có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu lần lượt là ${{y}_{1}}\,~v\grave{a}\,\,{{y}_{2}}.$ Khi đó khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 25 [15928] - [Loga.vn]

          Cho hàm số $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình bên. 

Hàm số $y=f(2-x)$ đồng biến trên khoảng

Câu 26 [14672] - [Loga.vn]

Giá trị của a để hàm số $y={{\left( {{a}^{2}}-3a-3 \right)}^{x}}$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là:

Câu 27 [41062] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x-2}{x-1}.$ Xét các mênh đề sau

\[1)\] Hàm số đã cho đồng biến trên

\[2)\] Hàm số đã cho đồng biến trên \[\mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}.\]

\[3)\] Hàm số đã cho đồng biến trên từng khoảng xác định.

\[4)\] Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng \[\left( -\infty ;-1 \right)\text{ }v\grave{a}\text{ }\left( -1;\text{ }+\infty \right).\]

Số mệnh đề đúng là:

Câu 28 [30152] - [Loga.vn]

Tìm điều kiện để phương trình \[m=f\left( x \right)\] có nghiệm trên K

Câu 1: Có bao nhiêu số nguyên \[m\]để phương trình \[64{{\left| x \right|}^{3}}={{\left( {{x}^{2}}+1 \right)}^{2}}\left( 12\left| x \right|+m\left( {{x}^{2}}+1 \right) \right)\] có nghiệm thực.

A.4                              B.Vô số                                  C.5                              D.3

Câu 29 [34434] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y={{x}^{3}}-5{{x}^{2}}+3x-1$ trên đoạn $\left[ 2;4 \right]$ .

Câu 30 [34435] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook