Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y={{x}^{3}}-5{{x}^{2}}+3x-1$ trên đoạn $\left[ 2;4 \right]$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook