Chi tiết đề thi

ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI 01

ctvloga435
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66633] - [Loga.vn]

Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dd Pb(NO3)2

Câu 2 [66632] - [Loga.vn]

Dd FeSO4 và dd CuSO4 đều tác dụng được với

Câu 3 [66631] - [Loga.vn]

Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dd

Câu 4 [66630] - [Loga.vn]

Kim loại Fe phản ứng được với dd

Câu 5 [66629] - [Loga.vn]

Hai dd đều phản ứng được với kim loại Cu là

Câu 6 [66628] - [Loga.vn]

Kim loại Cu phản ứng được với dd

Câu 7 [66627] - [Loga.vn]

Đồng (Cu) tác dụng được với dd

 

Câu 8 [66626] - [Loga.vn]

Hai kim loại đều phản ứng được với dd Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

Câu 9 [66625] - [Loga.vn]

Một kim loại phản ứng với dd CuSO4 tạo ra Cu. Kim loại đó là

Câu 10 [66624] - [Loga.vn]

Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 11 [66623] - [Loga.vn]

Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 12 [66622] - [Loga.vn]

Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 13 [66621] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dd có môi trường kiềm là

Câu 14 [66620] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 15 [66619] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dd có môi trường kiềm là

Câu 16 [66618] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 17 [66617] - [Loga.vn]

Vàng là kim loại quý hiếm, tuy nhiên vàng bị hoà tan trong dd

Câu 18 [66616] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng được với dd HNO3 đặc, nguội là

Câu 19 [66615] - [Loga.vn]

Kim loại không phản ứng được với axit HNO3 đặc, nguội là

Câu 20 [66614] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dd HCl là

Câu 21 [66613] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dd HCl là

Câu 22 [66612] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng được với dd H2SO4 loãng là

Câu 23 [66611] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng được với dd HCl loãng là

Câu 24 [66610] - [Loga.vn]

Kim loại tác dụng được với axit HCl là

Câu 25 [66609] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng được với dd HCl là

Câu 26 [66608] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion được sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa giảm dần từ trái sang phải là:

Câu 27 [66607] - [Loga.vn]

Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là:

Câu 28 [66606] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là

Câu 29 [66605] - [Loga.vn]

Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là:

Câu 30 [66604] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Mg, Cu, Fe, Ag. Kim loại trong dãy có tính khử mạnh nhất là

Câu 31 [66603] - [Loga.vn]

Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là

Câu 32 [66602] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Fe, K, Mg, Ag. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là

Câu 33 [66601] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: K, Mg, Na, Al. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là

Câu 34 [66600] - [Loga.vn]

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Câu 35 [66599] - [Loga.vn]

Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

Câu 36 [66598] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy là

Câu 37 [66597] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Al, Cr. Kim loại mềm nhất trong dãy là

Câu 38 [66596] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Al, W, Fe. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

Câu 39 [66595] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Fe, W, Hg, Cu. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

Câu 40 [66594] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Ag, Fe, Au, Al. Kim loại trong dãy có độ dẫn điện tốt nhất là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook