Chi tiết đề thi

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 03

ctvloga435
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [67917] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Câu 2 [67915] - [Loga.vn]

Có 4 dd riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dd một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

Câu 3 [67914] - [Loga.vn]

Một pin điện hóa có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4 và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lượng

Câu 4 [67912] - [Loga.vn]

Trong pin điện hóa ZnCu, quá trình khử trong pin là

Câu 5 [67910] - [Loga.vn]

Tiến hành bốn thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;

- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;

- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;

- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

Câu 6 [67909] - [Loga.vn]

Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

Câu 7 [67908] - [Loga.vn]

Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

Câu 8 [67907] - [Loga.vn]

Cho các hợp kim sau: Cu–Fe (I); Zn–Fe (II); Fe–C (III); Sn–Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:

Câu 9 [67906] - [Loga.vn]

Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim lọai trong đó Fe bị phá hủy trước là

Câu 10 [67905] - [Loga.vn]

Cho phương trình hóa học của phản ứng : \[2Cr+3S{{n}^{2+}}\xrightarrow{{}}2C{{r}^{3+}}+3Sn\]

Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?

Câu 11 [67904] - [Loga.vn]

Cho phương trình phản ứng aAl +bHNO3 ----> cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.Tỉ lệ a : b là

Câu 12 [67538] - [Loga.vn]

Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe, Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thí nghiệm sau:

  1. Cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.
  2. Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat.
  3. Cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.
  4. Cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, những thí nghiệm có xảy ra phản ứng là:

Câu 13 [67531] - [Loga.vn]

Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?

Câu 14 [67528] - [Loga.vn]

Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là:

Câu 15 [67524] - [Loga.vn]

Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

Câu 16 [67522] - [Loga.vn]

Cho dãy các ion : Fe2+, Ni2+, Cu2+, Sn2+. Trong cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là

Câu 17 [67519] - [Loga.vn]

Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

Câu 18 [67516] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là:

Câu 19 [67512] - [Loga.vn]

Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 20 [67506] - [Loga.vn]

Cho các phản ứng sau:

Fe + 2Fe(NO3)3 ---> 3Fe(NO3)2

AgNO3 + Fe(NO3)2 ---> Fe(NO3)3 + Ag

Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa các ion kim loại là:

Câu 21 [67504] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kloại Fe là

Câu 22 [67502] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:

Câu 23 [67501] - [Loga.vn]

Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là:

Câu 24 [67500] - [Loga.vn]

Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H2 ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M khử được ion H+ trong dung dịch axit loãng thành H2. Kim loại M là

Câu 25 [67497] - [Loga.vn]

Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá – khử trong dãy điện hoá như sau: Zn2+/Zn ; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Các kim loại và ion đều pư được với ion Fe2+ trong dung dịch là

Câu 26 [67490] - [Loga.vn]

Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là

Câu 27 [67487] - [Loga.vn]

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3?

Câu 28 [67483] - [Loga.vn]

Thứ tự một số cặp oxi hóa – khử trong dãy điện hóa như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là:

Câu 29 [67482] - [Loga.vn]

X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hóa: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

Câu 30 [67479] - [Loga.vn]

Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại

Câu 31 [67476] - [Loga.vn]

Mệnh đề không đúng là

Câu 32 [67473] - [Loga.vn]

Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư

Câu 33 [67472] - [Loga.vn]

Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là

Câu 34 [67469] - [Loga.vn]

Thứ tự một số cặp oxi hóa khử trong dãy điện hóa như sau:

          Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là

  

Câu 35 [67466] - [Loga.vn]

Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hóa học sau:

X + 2YCl3 → XCl2 + 2YCl2; Y + XCl2 → YCl2 + X.

Phát biểu đúng là:

Câu 36 [67463] - [Loga.vn]

Cho pư hóa học: Fe + CuSO4 ----> FeSO4 + Cu.

Trong phản ứng trên xảy ra

Câu 37 [67460] - [Loga.vn]

Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+.Thứ tự tính oxi hóa giảm dần là

Câu 38 [67455] - [Loga.vn]

Cho các phản ứng xảy ra sau đây:

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là

Câu 39 [67447] - [Loga.vn]

Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):

Câu 40 [67387] - [Loga.vn]

Cho 8,9 gam hỗn hợp bột Mg và Zn tác dụng với dd H2SO4 loãng (dư), thu được 0,2 mol khí H2. Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt là

Câu 41 [67386] - [Loga.vn]

Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dd X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

Câu 42 [67385] - [Loga.vn]

Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dd HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là

Câu 43 [67383] - [Loga.vn]

Hòa tan 6,5 gam Zn trong dd axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dd thì số gam muối khan thu được là

Câu 44 [67382] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dd HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

Câu 45 [67381] - [Loga.vn]

Hoà tan 22,4 gam Fe bằng dd HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

Câu 46 [67378] - [Loga.vn]

Hoà tan m gam Al bằng dd HCl (dư), thu được 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của m

Câu 47 [67377] - [Loga.vn]

Hoà tan 5,4 gam Al bằng một lượng dd H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được dd X và V lít khí hiđro (ở đktc). Giá trị của V là

Câu 48 [67375] - [Loga.vn]

Hoà tan m gam Fe trong dd HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là

Câu 49 [67374] - [Loga.vn]

Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dd HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là

Câu 50 [67370] - [Loga.vn]

Để phản ứng vừa đủ với 100 ml dd CuSO4 1M cần m gam bột Zn. Giá trị của m

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook