Chi tiết đề thi

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 7-8đ 03

ctvloga435
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [67917] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Câu 2 [67914] - [Loga.vn]

Một pin điện hóa có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4 và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lượng

Câu 3 [67910] - [Loga.vn]

Tiến hành bốn thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;

- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;

- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;

- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

Câu 4 [67909] - [Loga.vn]

Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

Câu 5 [67908] - [Loga.vn]

Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

Câu 6 [67907] - [Loga.vn]

Cho các hợp kim sau: Cu–Fe (I); Zn–Fe (II); Fe–C (III); Sn–Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:

Câu 7 [67906] - [Loga.vn]

Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim lọai trong đó Fe bị phá hủy trước là

Câu 8 [67905] - [Loga.vn]

Cho phương trình hóa học của phản ứng : \[2Cr+3S{{n}^{2+}}\xrightarrow{{}}2C{{r}^{3+}}+3Sn\]

Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?

Câu 9 [67904] - [Loga.vn]

Cho phương trình phản ứng aAl +bHNO3 ----> cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.Tỉ lệ a : b là

Câu 10 [67538] - [Loga.vn]

Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe, Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thí nghiệm sau:

  1. Cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.
  2. Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat.
  3. Cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.
  4. Cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, những thí nghiệm có xảy ra phản ứng là:

Câu 11 [67516] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là:

Câu 12 [67512] - [Loga.vn]

Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 13 [67506] - [Loga.vn]

Cho các phản ứng sau:

Fe + 2Fe(NO3)3 ---> 3Fe(NO3)2

AgNO3 + Fe(NO3)2 ---> Fe(NO3)3 + Ag

Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa các ion kim loại là:

Câu 14 [67501] - [Loga.vn]

Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là:

Câu 15 [67500] - [Loga.vn]

Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H2 ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M khử được ion H+ trong dung dịch axit loãng thành H2. Kim loại M là

Câu 16 [67497] - [Loga.vn]

Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá – khử trong dãy điện hoá như sau: Zn2+/Zn ; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Các kim loại và ion đều pư được với ion Fe2+ trong dung dịch là

Câu 17 [67483] - [Loga.vn]

Thứ tự một số cặp oxi hóa – khử trong dãy điện hóa như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là:

Câu 18 [67482] - [Loga.vn]

X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hóa: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

Câu 19 [67476] - [Loga.vn]

Mệnh đề không đúng là

Câu 20 [67473] - [Loga.vn]

Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư

Câu 21 [67469] - [Loga.vn]

Thứ tự một số cặp oxi hóa khử trong dãy điện hóa như sau:

          Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là

  

Câu 22 [67466] - [Loga.vn]

Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hóa học sau:

X + 2YCl3 → XCl2 + 2YCl2; Y + XCl2 → YCl2 + X.

Phát biểu đúng là:

Câu 23 [67463] - [Loga.vn]

Cho pư hóa học: Fe + CuSO4 ----> FeSO4 + Cu.

Trong phản ứng trên xảy ra

Câu 24 [67460] - [Loga.vn]

Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+.Thứ tự tính oxi hóa giảm dần là

Câu 25 [67455] - [Loga.vn]

Cho các phản ứng xảy ra sau đây:

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là

Câu 26 [67387] - [Loga.vn]

Cho 8,9 gam hỗn hợp bột Mg và Zn tác dụng với dd H2SO4 loãng (dư), thu được 0,2 mol khí H2. Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt là

Câu 27 [67382] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dd HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

Câu 28 [67377] - [Loga.vn]

Hoà tan 5,4 gam Al bằng một lượng dd H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được dd X và V lít khí hiđro (ở đktc). Giá trị của V là

Câu 29 [67375] - [Loga.vn]

Hoà tan m gam Fe trong dd HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là

Câu 30 [67370] - [Loga.vn]

Để phản ứng vừa đủ với 100 ml dd CuSO4 1M cần m gam bột Zn. Giá trị của m

Câu 31 [67342] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là:

Câu 32 [67332] - [Loga.vn]

Cho E0(Zn2+/Zn) = -0,76V; E0(Sn2+/Sn) = -0,14V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn –Sn là

Câu 33 [67330] - [Loga.vn]

Khi điện phân dd CuCl2 để điều chế kim loại Cu, quá trình xảy ra ở catot (cực âm)

Câu 34 [67327] - [Loga.vn]

Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá Zn - Cu

Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+ . Trong pin đó

Câu 35 [66470] - [Loga.vn]

X là hợp chất thơm có công thức phân tử C7H8O2. X vừa có thể phản ứng với dung dịch NaOH, vừa có thể phản ứng được với CH3OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác, ở 140oC). Số công thức cấu tạo có thể có của X là:

Câu 36 [66467] - [Loga.vn]

Chất X bằng một phản ứng tạo ra C2H5OH và từ C2H5OH bằng một phản ứng tạo ra chất X. Trong các chất C2H2, C2H4, C2H5COOCH3, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, C2H5ONa, C6H12O6 (glucozơ), C2H5Cl, số

chất phù hợp với X là

Câu 37 [66463] - [Loga.vn]

Cho 7,5 gam hợp chất hữu cơ X (M<90) mạch hở phản ứng hoàn toàn với 4,6 gam kim loại Na, thu được 11,975 gam chất rắn khan. Số lượng hợp chất hữu cơ X thỏa mãn là

Câu 38 [66457] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: xenlulozơ, amilozơ, amilopectin, glicogen và saccarozơ. Sô chất có cu ng công thức (C6H10O5)n la

Câu 39 [66448] - [Loga.vn]

Cho các chất: axit glutamic, saccarozơ, metylamoni clorua, vinyl axetat, phenol, glixerol, Gly-Gly. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nóng là

Câu 40 [66440] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: o-crezol, axit phenic, ancol benzylic, axit acrylic, axit fomic, anilin, anlen, etan, glucozơ, fructozơ, etanal, axeton, metylphenyl ete, phenyl amoni clorua. Số chất không làm mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường là:

Câu 41 [66437] - [Loga.vn]

Cho các hợp chất: glucozơ, saccarozơ, anđehit axetic, axit fomic, metyl fomat, axetilen, but-2-in, vinyl axetilen. Số hợp chất có khả năng khử được ion Ag+ trong dung dịch AgNO3/NH3 khi đun nóng là:

Câu 42 [66434] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch chứa các chất hữu cơ mạch hở sau: glucozơ, glixerol, ancol etylic, axit axetic, propan- 1,3-điol, etylen glicol, sobitol, axit oxalic. Số hợp chất đa chức trong dãy có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

Câu 43 [66433] - [Loga.vn]

Cho các chất: Glucozơ, Sacarozơ, tinh bột, axit axetic, metylaxetat, etylaxetat, glyxerol, anđehit fomic. Số chất có cùng công thức đơn giản nhất với metylfomat là:

 

Câu 44 [66426] - [Loga.vn]

Cho các polime sau: Tơ tằm, tơ visco, tơ axetat, tơ nitron, cao su buna-S, poli(vinyl clorua), poli vinylaxetat, nhựa novolac. Số polime có chứa nguyên tố oxi trong phân tử là:

Câu 45 [66422] - [Loga.vn]

Trong số các chất: toluen, nitrobenzen, anilin, phenol, axit benzoic, benzanđehit, naphtalen, p-xilen, cumen, p-crezol, số chất tham gia phản ứng thế ở nhân thơm dễ hơn so với benzen là

Câu 46 [66407] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: CH3CHO, CH3OH, CH3COONH4, C2H5OH, CH3CH2CH2CH3. Số chất có thể chuyển hóa thành CH3COOH bằng một phản ứng là

Câu 47 [66400] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: ClH3NCH2COOH, HCOOC6H5 (thơm), C6H5COOCH3 (thơm), HO-C6H4-CH2OH (thơm), CH3-COOCH=CH2. Có bao nhiêu chất khi tác dụng với dung dịch NaOH đặc, dư, ở nhiệt độ và áp suất cao cho sản phẩm có 2 muối?

Câu 48 [65747] - [Loga.vn]

Cho các thí nghiệm sau:

(1) Sục Cl2 vào dung dịch AgNO3. (2) Sục H2S vào dung dịch ZnCl2.

(3) Sục H2S vào dung dịch Fe2(SO4)3. (4) Sục H2S vào dung dịch CuSO4.

(5) Cho xà phòng vào nước cứng. (6) Cho bột giặt (omo) vào nước cứng.

(7) Cho metyl oxalat vào dd AgNO3/NH3 (t0c). (8) Sục but-2-in vào dung dịch AgNO3/NH3.

(9) Sục vinyl axetilen vào dd AgNO3/NH3.

Số thí nghiệm sau khi kết thúc, thu được sản phẩm có kết tủa là

Câu 49 [65745] - [Loga.vn]

Cách nhận biết nào không chính xác:

Câu 50 [65742] - [Loga.vn]

Cho các cặp chất:

(1) than nóng đỏ và H2O;

(2) dung dịch Na2SiO3 và CO2 dư;

(3) hai dung dịch: KHSO4 và Ca(HCO3)2;

(4) SiO2 và HF.

Các cặp chất khi tác dụng với nhau có tạo sản phẩm khí là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook