Chi tiết đề thi

dao động cơ

lengocanh120702
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [37578] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, ở vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn \[{{x}_{0}}.\] Hợp lực của trọng lực và lực đàn hồi tác dụng vào vật có độ lớn bằng trọng lực khi vật ở vị trí

Câu 2 [35233] - [Loga.vn]

Hai vật dao động điều hòa quanh một vị trí cân bằng với phương trình li độ lần lượt là \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}c\text{os}\left( \frac{2\pi }{T}t+\frac{\pi }{2} \right);{{x}_{2}}={{A}_{2}}c\text{os}\left( \frac{2\pi }{T}t+\frac{\pi }{2} \right)\]; t tính theo đơn vị giây. Hệ thức đúng là:

Câu 3 [6841] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt x1 = 2cos(ωt) cm, x2 = 4cos(ωt + π) cm. Ở thời điểm bất kì, ta luôn có:

Câu 4 [39879] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100 g và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4 cm rồi truyền cho nó một vận tốc 40π cm/s theo phương thẳng đứng từ dưới lên. Coi vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy g = $π^2$ = 10 m/$s^2$. Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí lò xo dãn tối đa đến vị trí lò xo bị nén 1,5(cm) là

Câu 5 [41880] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4cm rồi truyền cho nó một vận tốc 40π cm/s theo phương thẳng đứng từ dưới lên. Coi vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5 cm là

Câu 6 [44300] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa. Tần số góc của con lắc lò xo là

Câu 7 [41717] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos6t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Cơ năng dao động của vật này bằng

Câu 8 [37965] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A, tại vị trí cân bằng của lò xo giãn một đoạn ∆l, biết \[\frac{A}{\Delta l}=a

Câu 9 [32728] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng 200 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có li độ \[{{x}_{1}}=7\cos \left( 10t-\frac{\pi }{2} \right)\,cm;\,\,{{x}_{2}}=8\cos \left( 10t-\frac{\pi }{6} \right)\,cm\] (t tính bằng s). Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Cơ năng của vật

Câu 10 [39426] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình dao động lần lượt là $x_1$ = 2cos(5t) cm và $x_2$ = 4,8sin(5t) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:

Câu 11 [46858] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2,83 s. Nếu chiều dài của con lắc là 0,5l thì con lắc dao động với chu kì bằng

Câu 12 [32743] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ 2 s, biên độ 6 cm. Tại thời điểm t, vật có li độ –3 cm đang chuyển động nhanh dần đến thời điểm mà gia tốc của vật có giá trị cực tiểu lần thứ 3 thì tốc độ trung bình của vật gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Câu 13 [36341] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Trong cùng một điều kiện về lực cản của môi trường thì biểu thức ngoại lực điều hòa nào sau đây làm cho con lắc dao động cưỡng bức với biên độ lớn nhất? (cho g = 10 m/$s^2$)

Câu 14 [38062] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=5\cos \left( 100\pi t+\pi \right)\left( cm \right)\] và \[{{x}_{2}}=5\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{2} \right)\left( cm \right)\]. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là

Câu 15 [3268] - [Loga.vn]

Một bạn học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động của con lắc đơn bằng cách xác định khoảng thời gian để con lắc thực hiện được 10 dao động toàn phần. Kết quả 4 lần đo liên tiếp của bạn học sinh này là: 21,2 s; 20,2 s; 20,9 s; 20,0 s . Biết sai số tuyệt đối khi dùng đồng hồ này là 0,2 s (bao gồm sai số ngẫu nhiên khi bấm và sai số dụng cụ). Theo kết quả trên thì cách viết giá trị của chu kỳ T nào sau đây là đúng nhất?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook