Chi tiết đề thi

Đề 1 21321321321

1234567
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [3427] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}+2x-1\]cắt đồ thị hàm số \[y={{x}^{2}}-3x+1\] tại hai điểm phân biệt. Tình độ dài đoạn AB.

Câu 2 [5624] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số \[\left( C \right): y={{x}^{3}}-3x\]. Mệnh đề nào dưới đây sai ? 

Câu 3 [33363] - [Loga.vn]

Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng AB = 5 km. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng là 7km. Người canh hải đăng có thể chèo đò từ A đến điểm D  trên biển với vận tốc 4km/h rồi đi bộ đến C vơi vận tốc 6km/h. Xác định khoảng cách từ D đến B để người đó đến kho nhanh nhất.

Câu 4 [16657] - [Loga.vn]

Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

Câu 5 [33899] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Câu 6 [27793] - [Loga.vn]

Cho đồ thị (C): $y\,=\,{{x}^{4}}\,-\,2{{\text{x}}^{2}}$. Khẳng định nào sau đây là sai ?

Câu 7 [1968] - [Loga.vn]

Tìm các khoảng đồng biến của hàm số $y=2{{x}^{5}}-\frac{10}{3}{{x}^{3}}+1.$ 

Câu 8 [35414] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập $\mathbb{R}$ ?

Câu 9 [16769] - [Loga.vn]

Gọi \[\left( C \right)\] là đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-3x+3\]. Khẳng định nào sau đây là sai?


Câu 10 [40525] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{2}{2+{{x}^{2}}}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 11 [40372] - [Loga.vn]

Cho hàm số: \[y-\left( 1-m \right){{x}^{4}}-m{{x}^{2}}+2m-1\] . Tìm \[m\] để đồ thị hàm số có đúng một cực trị.

Câu 12 [39873] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau , hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$ .

Câu 13 [16056] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozo tạo ra axit gluconic

(b) Phản ứng thủy phân xenlulozo xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.

(c) Xenlulozo trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.

(d) Saccarozo bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo được dung để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Câu 14 [30054] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right) $có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó ?

Câu 15 [70299] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\left[ a\,;\,b \right]$ và có ${f}'\left( x \right)>0\,\forall x\in \left[ a\,;\,b \right]$, khẳng định nào sau đây sai?

Câu 16 [48283] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên trong hình dưới là của hàm số nào trong các hàm số đã cho ?

Câu 17 [27165] - [Loga.vn]

Tích của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)=x+\frac{x}{4}$ trên đoạn $\left[ 1;3 \right]$ bằng:

Câu 18 [48314] - [Loga.vn]

Tìm tọa độ giao điểm $I$ của đồ thị hàm số \[y=4{{x}^{3}}-3x\] với đường thẳng \[y=-x+2\].

Câu 19 [32013] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz có bao nhiêu mặt phẳng song song với mặt phẳng $\left( Q \right):x+y+z+3=0,$ cách điểm $M\left( 3;2;1 \right)$ một khoảng bằng $3\sqrt{3}$ biết rằng tồn tại một điểm$ X\left( a;b;c \right)$ trên mặt phẳng đó thỏa mãn

$a+b+c<-2?$

Câu 20 [41094] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào không có cực trị.

Câu 21 [26216] - [Loga.vn]

Cho hàm số  $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên:

Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 22 [29369] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\frac{mx+1}{x+m}\] đồng biến trên khoảng  khi:

Câu 23 [30063] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=1+x+\frac{4}{x}$ trên đoạn $\left[ -3;-1 \right]$ bằng:

Câu 24 [29203] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án \[A,\text{ }B,\text{ }C,\text{ }D\] dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Câu 25 [787] - [Loga.vn]

Cho mặt phẳng   Khi đó, một véc- tơ pháp tuyến của

Câu 26 [35788] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=2{{x}^{3}}+5\text{x}+1$ tại điểm có tung độ bằng 1 là:

Câu 27 [28978] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)\] đồng biến trên tập số thực \[\mathbb{R}\], mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Câu 28 [35334] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số dược liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 29 [18783] - [Loga.vn]

Cho các este: CH3COOC6H5 (1); CH3COOCH=CH2(2); CH2=CHCOOCH=CHCH3 (3); HCOOCH2CH=CH2 (4); CH3COOCH2C6H5 (5). Những este khi thủy phân trong môi trường kiềm không tạo ra ancol là:

Câu 30 [27954] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=-{{x}^{4}}+{{x}^{2}}$ có số giao điểm với trục Ox là:

Câu 31 [57557] - [Loga.vn]

Hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)$ trên khoảng $\text{K}$. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $f'\left( x \right)$ trên khoảng $\text{K}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Câu 32 [11876] - [Loga.vn]

Cho đường cong $\left( C \right)$ có phương trình $y=\frac{x-1}{x+1}$. Gọi $M$ là giao điểm của  $\left( C \right)$ với trục tung. Tiếp tuyến của $\left( C \right)$ tại $M$ có phương trình là

Câu 33 [13604] - [Loga.vn]

Gọi \[S\]là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số thực \[m\]sao cho hàm số $y=\frac{{{x}^{4}}}{4}-\frac{3}{2}m{{x}^{2}}+2x+\frac{2}{{{x}^{2}}}$ đồng biến trên nửa khoảng . Số phần tử của tập \[S\] là

Câu 34 [23595] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=-2{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ có đồ  thị  như hình dưới. Khẳng định nào sau đây đúng ? 

Câu 35 [27720] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ như hình vẽ.  Đồ thị hàm số $y=f\left( \left| x-2 \right| \right)+1$ có mấy cực trị?


Câu 36 [41104] - [Loga.vn]

Cho các số thực $x,y$ thỏa mãn $x+y+1=2\left( \sqrt{x-2}+\sqrt{y+3} \right).$ Giá trị lớn nhất của $x+y$.

Câu 37 [23427] - [Loga.vn]

Xét các khẳng định sau:

(I). Nếu hàm số $y=f\left( x \right)$ có giá trị cực đại là M và giá trị cực tiểu là m thì$M>m$

(II). Đồ thị hàm số $y=a\,{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c\left( a\ne 0 \right)$ luôn có ít nhất một điểm cực trị.

(III). Tiếp tuyến (nếu có) tại một điểm cực trị của đồ thị hàm số luôn song song với trục hoành.

Số khẳng định đúng là :

Câu 38 [23592] - [Loga.vn]

Cho hàm số\[y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+6,\]. Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên \[\left[ 0;3 \right]\] bằng 2.

Câu 39 [26244] - [Loga.vn]

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình ${{x}^{2}}\left| {{x}^{2}}-2 \right|=m$ có đúng 4 nghiệm thực phân biệt là:

Câu 40 [53162] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng?  

            

Câu 41 [241] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f(x)=x+\sqrt{1-{{x}^{2}}}$.Tìm tất cả các giá thực của tham số $m$thỏa mãn$f(x)\le m$ với mọi $x\in \text{ }\!\![\!\!\text{ }-\text{1;1 }\!\!]\!\!\text{ }$.

Câu 42 [90] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$. Hàm số $y={f}'\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ

Hàm số $y=f\left( 3-2x \right)+2018$ nghịch biến trên khoảng

Câu 43 [4434] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$  và có đồ thị của hàm $y=f'\left( x \right)$ như hình vẽ.

Xét hàm số $g\left( x \right)=f\left( 2-{{x}^{2}} \right).$ Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Câu 44 [53174] - [Loga.vn]

Biết rằng hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{2x+1}{x-m}$ (với m là tham số) tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 2. Tìm tất cả giá trị của m.

Câu 45 [197] - [Loga.vn]

Cho hàm số bậc ba $y=f(x)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ có $a>0$  và đồ thị hàm số $y=|f(x)|$ như hình vẽ ở bên. Tìm tập hợp tất cả các giá trị m để phương trình \[f(|x|)=m\] có đúng 4 nghiệm thực phân biệt.


Câu 46 [503] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)=\left| 8{{\text{x}}^{4}}+a{{x}^{2}}+b \right|,$ trong đó a, b là các tham số thực. Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)$ trên đoạn \[[-1;1]\] bằng 1. Hãy chọn khẳng định đúng.

Câu 47 [305] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình vẽ:

Đồ thị hàm số \[y=\left| f\left( x \right)-2m \right|\] có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi:


Câu 48 [13411] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như sau

Số nghiệm của phương trình $2{{\left[ f\left( x \right) \right]}^{2}}-3f\left( x \right)+1=0$ là

Câu 49 [14649] - [Loga.vn]

Trong lĩnh vực xây dựng, độ bền d của một thành xà bằng gỗ có dạng một khối trụ (được cắt từ một khúc gỗ, với các kích thước như hình bên dưới; biết 1 in bằng 2,54cm) được tính theo công thức $d=13,8x{{y}^{2}}.$ Giá trị gần đúng của x sao cho thanh xà có độ bền cao nhất là


Câu 50 [262] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đạo hàm liên tục trên đoạn \[\left[ 0;\frac{\pi }{4} \right]\] và \[f\left( \frac{\pi }{4} \right)=0\]. Biết \[\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}{{{f}^{2}}\left( x \right)dx=\frac{\pi }{8}},\,\,\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}{f'\left( x \right)\sin 2xdx=-\frac{\pi }{4}}\]. Tính tích phân \[I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{8}}{f\left( 2x \right)dx}\].

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook